Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 
 
 
Připomínka
 

Léčení osobním magnetismem, jako každé přírodní léčení směřuje k témuž cíli, jaký je posláním lékařství všech dob. Pomoci nemocným ke znovuzískání zdraví.

Prostředky lékařské pomoci šly s vývojem lidského rozumu cestou věcného rozumo­vého vědění, z jehož zkušeností sestávají, z poznatků a pokusů, ověřených na lidských tělech, případně zvířecích. Ve své snaze po naprosté korektnosti se drží převážně rozumových vý­počtů, zabývajících se pomocí nemocnému lidskému tělu, tedy člověku, jak se nám jeví na­šimi poznávacími tělesnými smysly.

Léčení osobním magnetismem však není jen léčení hmotného těla, nýbrž léčením vý­chvěvů záření. Zabývá se nejen hmotnou existencí, ale též jemnohmotnou, jejíž záření je zá­vislé na duševním i duchovním stavu. Proto i jejich objasnění je nutno věnovat péči a zájem.

I když se lze při sledování jiného přirozeného vědění přidržovat a věnovat jen zářením hmoty a přírodních energií, při sledování lidské osobnosti nelze zapomínat na další druhy zá­ření, jejichž opomíjením by nemohl být průběh léčení a odůvodnění uzdravení nebo neuzdra­vení uspokojivý, úplný a tím i logický.

Člověk vyzařuje ze sebe přinejmenším také duševno. Je známo, že bud' duševní poho­du, harmonii nebo i duševní nesoulad. Ty nevyvěrají jenom z tělesných smyslů, nýbrž i z du­ševních prožívání. A jako existence duševních vjemů nemá svůj původ ve hmotném, v těle, v němž se sice zrcadlí a vychvívá, ale v duši, která je jemnější podstatou než tělo, tak duchov­ní zdravé cítění má svůj původ a zdroj ve stejnorodé podstatě lidského bytí, v duchu.

Člověk není mrtvá hmota. Kdybychom chtěli říci i jen oživená hmota, i tu bychom při­znávali, že ji něco způsobuje živou. A proč bychom hledali zdroje tohoto oživení jenom ve hmotě, když všichni cítíme, že máme také duši a ducha, jimiž jsme lidmi na rozdíl od zvířat. Jsme tvory, do nichž byla vložena jiskra vyššího původu, abychom jí, svou lidsky duchovní podstatou, působili na tomto světě k užitku a vývoji.

To cítí každý, kdo má cit, prochvívá to vědomím každého, kdo má svědomí, kdo nepo­tlačuje v sobě ušlechtilé lidské já sobeckými zvířecími pudy a obludnou nelidskostí.

Lidé, kteří v sobě znásilnili a uvěznili všechno duchovní, neporozumí ovšem ničemu mimo hrubou hmotu. Pro ty také vědění o jiných skutečnostech není. Zaměňují prostředek hmotného života za cíl a to s takovou zpupností a násilím, jakého jsme v posledních letech byli užaslými svědky.

S těmito lidmi nelze diskutovat, neboť jim,chybí podstatné pro pochopení: cit, svě­domí, živá mluva duše a ducha! Popírajíce je, ztratili sebe sama, svou mravnost, své lidství, svůj duchovně radostný cíl a rozprodali se negaci, temnu, pudům, nenávisti, strohému, syro­vému, ba surovému rozumu.

Chceme tu však sledovati vzestupné lidství, vedoucí k harmonii, k uzdravování ne­mocných, k přitakání životu a jeho ušlechtilým radostem, prostě věci, které povznášejí, které vedou od hmoty vzhůru k jasu duše, k teplu a kráse, k vroucímu životu ducha, k lásce a porozumění. Prostě k díku Tomu, kdo tyto světy stvořil a jehož jsou ony nezcizitelným, věčným vlastnictvím.

Spisek je jen malým výsekem vědění. Jiný stupeň pozorování může dáti jiné, další po­znatky a výhledy. Všechny jsou stejně vítané a žádoucí na počátku rozvoje tohoto nového vědění.