Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

41 - Osobivost a věcnost



U těch lidí, u nichž jest snaha po lepším životě, setkáváme se příliš často s umíněnou přemírou osobivosti, která vyvěrá z přemýšlivého zabývání se sama sebou na úkor toho, pro co chtějí žíti. To je tak nápadné a časté, že je vhodno se tím zabývati. Nutno však předem upozorniti na to, že se chceme zabývati lidmi dobré vůle.

Tito vážní lidé, hledající pravdu a toužící po uskutečnění lepšího života na zemi, mají tendenci přejíti od vývojového vědění k získání zdravého sebevědomí. To je krok, který musí niterně učiniti každý člověk, má-li jeho duch doznati proměny ke zralosti, která člověka te­prve staví na stupeň užitečné lidskosti.

Získání přirozeného a láskyplného sebevědomí je velký vnitřní kvasný projev, při ně­mž všechno vývojově získané bylo dáno do tavící nádoby osudu. Člověk z něj má vyjíti se žhavostí po dobru a krásnu. K tomu směřuje a to chce přivoditi onen kvas osobnosti, při němž je vidět často jen pěnu a cítit nezdravé výpary, což může mnohého povrchně pozorujícího člověka másti, jestliže je lehkomyslně ochoten považovati pěnu za projev kvality, tedy jestliže nezjistí celý obsah nádoby nitra člověka, v němž se odehrává zrající kvasný proces.

Tento kvasící proces musí prodělati každý člověk, který se chce dobrovolně vzdáti svého osobního vědomí a získati tvořivé sebevědomí. To znamená vřazení se do zákonitosti stvoření a spolupůsobení na vývoji většího celku než vlastního osobního okruhu. Tedy pře­chod od osobního nazírání k neosobnímu, tedy subjektivního k objektivnímu.

Proces zrání trvá léta, mnohdy celý pozemský život a sahá i daleko za něj, neboť může úspěšně skončiti až úplnou planoucí duchovní zralostí, v níž se člověk stává věčným. A čím je kdo zralejší, tím je i duchovně věcnější a neosobnější.

Proč duchovně věcnější? Protože duch je podstata člověka, tělo pouze jeho slupka, protože duchovní je bližší prazdroji života a tedy cennější a vyšší, protože věcnost jest v pravdě ne ve hmotě. V duchovní věcnosti a neosobnosti spočívá kategorický projev posluš­nosti zákonů vývoje, směřujícího od dočasnosti k věčnosti, od trpkých prožívání v nížinách hmotnosti k blažené tvořivosti ve výšinách duchovních oblastí.                                                   .

Možnost tvořivého vzmachu je jenom jedna. Ve světle duchovního života. V temnu materialismu je úpadek, zhroucení, smrt. Co chce býti duchovně žito, musí usilovati o světlo a jeho hodnoty. V tom je pravá a bezpodmínečná věcnost. Všechno ostatní je pomíjivé a proto nevěcné. ~

Věcnost a věčnost jsou podobné pojmy. Věcnost je projev ducha, jehož konečným vý­sledkem je věčnost.

Všechno to, co směřuje k duchovní ušlechtilosti a k vědění, k pravdě, ke spravedlnosti, k lásce a čistotě, všechno, co chová v sobě věrnost duchovnímu životu a jeho hodnotám, je věcné a moudré. Opak je životní zradou a tím projevem neposlušnosti, jíž je určena konečná zkáza.

Lidský život je osobním a má býti nadosobním projevem tvořivého působení v zákonech stvoření. Má svoje poslání a cíl, svou zářivou budoucnost a své věcné výchvěvy radosti z bytí. V tom jest vše! Plně vědomá osobnost jest či smí býti činná na neosobním díle věčnosti.

Když se člověk osvobodí od citlivůstkářského zabývání se sama sebou a přejde ke službě neosobní, věcné, získává nejkrásnější osobní vyzařování, usměrněné, všestranné a harmonické, spojující člověka s věčnými výchvěvy souladu všeho stvořeného.




 

Doslov



Léčení zářením neboli osobním léčivým magnetismem je doplňkem léčení dosud zná­mého. Nechce jej nahraditi nebo přezírati, neboť jej nahraditi nemůže. Vždy bude zapotřebí chirurgů a odborných i praktických lékařů, průkopníků nových metod léčení a jiných. Bude však stupňováním dosud známé léčby, neboť může léčiti především již příčiny, ne jen násled­ky,jak se děje dosud.

Stane se tedy oním preventivním léčením, o němž lékařská věda dlouho sní a o nějž usiluje a které se jí dosud zdálo vzdálenou hudbou budoucnosti.

Dnes je to umožněno poznáním celkového stvoření a tím různých druhů záření i růz­ných druhů lidských podstat, které nám zjevilo vědění ze všeobsáhlé moudrosti Abd-ru-shi­nova slova Pravdy.

Praví-li se vněm, že "léčivý magnetismus bude zaujímati jedno z vůdčích postavení v dalším vývoji lidského pokolení" poukazuje se tím na okolnost, že bude míti mimo léčivých efektů i vliv na lidský vývoj.

Další vývoj znamená zduchovnění, zušlechtění, povznesení, získání širokého vědění o stvoření a vpravení se do jeho zákonitostí. Tomu léčivý magnetismus může nejvhodněji a nejpůsobivěji napomáhat, jestliže je tu dobrá a pohotová vůle léčivou sílu takto opravdově zhodnotit tím, kdo ji předává i kdo ji přijímá.

Léčivá síla jest vždy užitečná. nezpůsobí-li snad hned tělesné uzdravení, slouží k uzdravení, které je cennější než zdraví tělesné, ke zdraví jemnohmotnému, duševnímu a nepřímo duchovnímu. Její přijímání je omilostňováním k vroucnějšímu rozvoji, pobídkou k čilejšímu pohybu ke splňování cílů lidského pobytu na zemi.

Vůdčí postavení léčivého magnetismu je tedy v pomoci všem lidem dobré vůle k rozvinutí záchvěvů, způsobujících vzestup a k tvořivému uplatnění hřiven, vložených do člověka za cílem uskutečnění výstavby a rozvoje království Míru na zemi.

 

Konec