Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

34 - Prosba o sílu k pomociOšetření léčivým magnetismem je pomocí, plynoucí z milosti Božské Lásky. Čím těžší je nemoc, tím větší je díl milosti, která léčení provází. Prosba léčitelova i pacientova před léčením a při něm má být vroucnější a duše otevřenější k uvědomění si jí a k jejímu prožití ce­lou duší, žhavostí srdce. Pak zdárněji probíhá léčící proces.

Proto je vhodné, aby v době léčení byl pacient soustředěn na probíhající léčení a to nejen pozemskou pozorností, ale niterným zaujetím a hloubkou předsevzetí. To náleží k léčení tak nezbytně jako voda k vaření potravy. Dobré a celé zaujetí pacientovo je vodou a léčivá síla ohněm, v němž se vaří nitro ke stravitelnosti vyšších pravd a k užitečnosti v životním poslání. V takovém očistném vření se odehrává léčivý proces urychleně a bezpečně vede k dobrému cíli.

Při vroucím procesu celého niterného účastenství se všechny škodliviny zneškodní v žáru mocných prožívání. Že škodlivin je mnoho, ba nekonečné množství, jsou stálým ne­bezpečím životního poslání. Je to výchovný úděl člověka pro získání stále většího a živějšího vědomí až ke vpravení se do zákonitosti. Jím teprve člověk dosahuje svého opravdového po­kroku a plnosti lidského prožívání a stává se':lejen tělesně, ale zejména duševně a duchovně zdravým a silným jedincem, který ví, proč je ve stvoření a kam směřuje jeho veliká duchovní vývojová pouť. Do jasu světla, které mu pak je vším. V něm je zaslíbený věčný domova v něm je ono krásné duchovní prostředí, ve kterém se jedině cítíme doma. Obeznamujíce se s jeho potřebami a jasem, spoluprožíváme léčení magnetickou silou mnohem intenzivněji, neboť i ono má výsledný úkol včleniti nás do zákonité souhry velikého stvoření.

Vroucně prožité léčení je nejen úlevné pro tělesnou nemoc, ale je pobídkou vnitřního růstu a zrání. Až bude více vhodného léčivého prostředí k umožnění pomoci, pak budou i vý­sledky požehnanější a spokojenost pacientů úplná. Splnění, jakož i nesplnění tělesného uzdra­vení pak má svůj hlubší smysl a účel. V každém případě bude vděčnost zúčastněných stoupati vzhůru jako dík.

Nejvhodnější pro léčivou pomoc je jak pacientova důvěra v léčivou sílu, tak i vůbec živé zaujetí pro dobro a krásno, pro pravdu a spravedlnost. V tom není smlouvání ani úlev, ani plnomocných odpustků. Zde si musí každý vyřizovati svůj účet se železnými zákony nejvyšší­ho ředitele světů, který mu poskytl všechno pro zdravý vývoj. Člověk sám zhřešil, sám pyká a sám musí své nitro rozehřáti pro pomoc, která je pohotová mu ulehčiti břímě života v míře možnosti a potřeby.

Sám pacient bývá často brzdou zjevného zásahu léčivé síly. Síla je tu, on však je velmi vzdálen od toho, co činí sílu zázračně působivou a účinnou, od poznání veliké dobrotivosti lásky, která naplňuje všeho mír a řídí jej, i tento malý lidský svět.

Cesta k tomu jest stále otevřená a neobyčejně příznivá. Je to cesta střízlivých poznání skutečna, která k nám promlouvá velebnou řečí pochopení a poznání. Jen naše vlastní námaha musí být značná, neboť má odpovídat dosahu milosti a přízni budoucího osudu. Bezprostřední zásah léčivé síly je pak jen vykonavatelem léčivé milosti a průvodcem nových dob duševního rozvoje a zrání.

Náležitostí zrání je tolik, že jeden život je příliš krátký pro jejich prožití. Prožití může býti v jednom životě požehnaný počet a jejich výsledky zjevné. Radujme se proto z každého z nich a vytěžme z něj patřičný vnitřní zisk, abychom stáli pevní vůči všem zásahům tohoto i onoho světa, v rovnováze duchovní jistoty, že světlo je a zůstane jedinou mocí a dárcem ži­vota a jeho radostmi a zaslíbeními.