Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

30 - Snímání zakalení

 


Nemoc způsobuje bud' nynější povahový nedostatek nebo blížící se důsledek minulých provinění, který právě dospěl k člověku, aby mu vrátil sklizeň jeho působení, zasahující do jeho vyzáření. Přicházejí-li jasná osudová vlákna, mají blahodárný vliv na celý duševní i tě­lesný život. Zato kalná způsobují duševní tíseň a tělesné neduhy.

Jestliže však v soustavě vyzáření je způsoben jakýkoliv zdržující zásah, tu se zpomalu­je nutný koloběh a vázne. Váznutím se usazuje kal, který pronikl do proudů vyzáření nespráv­ným myšlením nebo cítěním nebo karmickými důsledky. Tento usazující se kal je též často příčinou onemocnění, i tělesného druhu.

Tento kal v astrálním světě má ovšem jiné projevy nežli v jemnohmotném a hrubo­hmotném. V jemnohmotném těle poruchy v okruzích vyzáření způsobují přerušování, čímž nastává jejich ochabování. V astrálním těle se kal projevuje usazováním přilnavé astrality na tělesných orgánech, zabraňující zdravému funkčnímu běhu.

Léčení zářením sleduje tedy mimo doplňování záření též rozptylování zakalené astrali­ty a tím vnášení zdravého koloběhu do tělesné soustavy.

Ze sražené mlžné astrality se vytvářejí někdy, při dlouholetých zakaleních záření, růz­né především pitvorné tvary a zrůdy, které lpí na určitých částech těla nebo jeho orgánech. Tento svět zrůd je pln ošklivosti a hnusu a dá se proti němu bojovati jen láskou. Přísnou, ne­smlouvavou, povznášející, všepomáhající."

Je-li astralita velmi zastaralá, drží se těla jakoby klíšťky, jindy tvoří seschlý přilnavý pekáč a opět jindy prostupuje orgán houbovitě. Podle toho je volen způsob léčení zásahu. Ne­ní-li ku příkladu možno přisátý pekáč zaschlé astrality odloupnouti, je nutno jej rozrazit a jeho části s drápky zarostlými do těla uvolňovati po částech.

Jestliže však je některý tělesný orgán příliš rozhlodaný, pak může léčení přinésti ale­spoň zastavení rozkladného procesu a rychlejší zajizvení postižené části.

Všechno ve stvoření, co vzniklo podle vůle Světla má své formy krásy. Nemoci, jež vznikly ze špatné vůle lidí, z jejich protizákonného jednání, mají však opačné formy. Jsou ošklivé a mnohdy tak odporné, jak jen stěží si lze představiti.

Marnivost, domýšlivost, sobectví, oplzlost, jízlivost, surovost, licoměrnost a sebepřecenění jsou pařeništěmi těchto hnusných přilnavých tvarů, jejichž důsledkem jsou pozdější hrubohmotné nemoci. Plození tvrdošíjného útvaru trvá léta a opět léta pak trvá ne­moc a její léčení, při němž nemocný nesmí dodávati útvaru novou potravu.

Zakalené astrality se při magnetickém léčení snažíme zbaviti snímáním. Vznikla nedo­statkem záření a proto jen záření ji může z těla vypudit.

Jestliže tělo je od této nemocné, zdraví brzdící mlžné látky, podobné vláčnému, hus­tému kouři, při ošetření zářením osvobozováno, mohlo by snad i samo překonati chorobu. Doplněním záření léčivým proudem se však pomoc znásobuje.

Snímání nemocné astrality při léčení zářením napomáhá tedy převážně k tomu, aby přirozený rozvoj tělesných sil nebyl ničím rušen a přítok léčivé síly mohl být plynulejší a tím účinnější.

Jako očistný proces ve stvoření probíhá od shora dolů, tak i stírání nemocné astrality se děje od hlavy k nohám.

Proudy různých činností ve stvoření nemají však jeden směr, nýbrž směřují do všech stran. Mají koloběh kruhový, elipsovitý, vějířovitý, proudí různě jako větry země nebo její říční vodstvo, vyvěrají na povrch i klesají dolů, prostě jsou různosměrné, různých tvarů a dru­hů. Proto i směr zapojování proudů magnetické síly při léčení je různý. Řídí se směrem čin­nosti okruhů, svalstva i funkcemi různých částí těla, tedy různými směry, jak jsou dány příro­dou a soustavou záření v těle.

Zakalená astralita, neboli kal vyzáření, který vznikl nesprávným cítěním, odchází pře­vážně u spodku páteře, u křížové kosti, zakalená astralita vzniklá nesprávným myšlením od­chází rukama a zakalení, vzniklé následkem jednání proti zákonům odchází převážně šlapka­mi nohou.

Ošetřování horní části těla možno proto nazvati ulehčováním od následků nesprávného cítění a myšlení /cítění Je zadní mozek a trup, myšlení je přední mozek a ruce/, ošetřování nohou ulehčováním od následků nesprávného jednání, pocházejícího z nedostatku dobré vůle.

Snímání zakalené astrality ze šlapek, kudy hlavní proud nemoci odchází, lze proto též označiti osvobozováním od přílišné tíže pozemskosti, čistění na páteři ulehčováním od ná­sledků nedostatečné duchovní bdělosti v cítění a z rukou ulehčováním od tlaku nesprávného myšlení a rozhodování.

Výsledky lidské činnosti, neboli záření zpracované zdravým úsilím má však stoupati ze spodu vzhůru jako dík. Tedy to, co je zdravé, má se zachvívati od nohou k hlavě a odtud vzhůru k výšinám. Člověk se tím stává lehčím, má spojení s nadpozemskými výšinami a může požehnaně působit ve smyslu vůle, která řídí obdivuhodné stvoření, koloběhy světů, osudy národů i jednotlivců.