Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

23 - Pomoc při rozvíjení duchaLéčivé vlivy osobního magnetismu mohou býti někdy vydatnou pomocí i při rozvíjení ducha. To v tom případě, když pacient je cele zaujat touhou po dobru a pravdě a snaží se vyu­žíti každého zlepšení nemoci a osvěžení k rozšíření svých obzorů přirozeného poznání.

V tom je krok vpřed a příliv nového oblažujícího jasu. Zdraví je upevňováno v nejpři­rozenější a nejpodstatnější dosaživosti, u původu, u svobodné lidské vůle, která směřuje k nápravě a polepšení.

Tím situace nemoci i celkový stav pacienta dostává jiný ráz a směr. Zlepšení jde ruku v ruce s dobrým chtěním, což je příčinou nového uspořádání stavu nemocného a jeho radost­ných niterných prožívání.

Čím je větší pochopení cílů životního určení, tím radostnější a blaženější je prožívání při uzdravování a tím hlubší změny k dobrému v nitru člověka, v jeho duši a duchu.

Tak tělesné zdraví napomáhá ke tvoření lidské duševní činnosti a získaná duševní rov­nováha dává jasným vyzařováním podmínky pro rozvoj duchovních sil.

V tom je automatická pomoc vzájemných souvislostí. Vždyť se zdravím těla získává­me životní čilost, se zdravím duše rozvoj duchovní tvořivosti a těch záchvěvů nitra, které dá­vají vyznět duševní plnosti k uskutečnění úkolů, jež lidský duch svým bytím v hrubohmotnos­ti na sebe vzal.

Poněvadž síla léčivého magnetismu přivádí do lidského vyzařování zdravou rovno­váhu, je zářivou pomocí při získávání vyrovnané plnosti lidství pro využití těch sil, schopnos­tí, vloh a darů, které člověk v čistém chtění může a má přivésti k tvořivému zachvívání. Síla léčivého magnetismu může tedy vydatně pomáhati, aby se člověk stal vskutku člověkem.

Ti, kdo smějí zprostředkovati léčivou sílu, měli by se proto státi nejprve sami vědou­cími. Jinak onen druh zářivé pomoci při zprostředkování síly je nevyužit, neboť prostředník nenechává vyzněti účinkům toku i v tomto vyšším smyslu.

Léčivá síla osobního magnetismu je balzámem na rány duše a na bolesti a utrpení nit­ra. Jeho záchvěvy harmonie z jemnohmotného světa působí blahodárně na všechny projevy života a jejich zjasnění a zvroucnění. Tím způsobuje stav čistších záchvěvů, což vede k har­monii v těle, duši i duchu.

Tělesné zdraví je cenný statek. Duševní zdraví je ještě cennější složkou tvořivých sil lidsky duchovní věčné existence, což je nekonečně více, ba všechno, neboť při správném du­chovním zachvívání provází člověka požehnání výšin a tím štěstí, radost a tvořivý, oblažující mír. Cesta do jasu světla onoho světa se tím rozprostírá volněji před duchem této země, který po pídi času pozemského putování se stává vědomým poutníkem světy. Tam pak ve velikém stvoření nalézá stále nové zušlechťující projevy své osobní jsoucnosti, až se naučí získati vy­rovnanost duchovní tvořivosti, která je silou ráje a tím jedinou možností k dosažení věčného života v něm. Života, který je smyslem celého lidského putování světy a milostiplnou hodnotou všeho určení ve věčnosti.

Osobní léčivý magnetismus tedy pomáhá, vede a povzbuzuje vpřed. Jen to je jeho hlavní poslání a jen tím se stane dobrým pomocníkem nových dob.