Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

12 - Čím je regulováno lidské vyzařováníLidské vyzařování je proměnné, živé a pohyblivé. S každou povahovou změnou dostá­vá jiný ráz, jiná seskupení a souvislosti, i když v základních rysech se nemění.

Nic v tomto vyzáření není stabilní, pevné, neproměnné. Mění se, zesiluje, doplňuje, nově utváří a kalí se nebo zjasňuje, nabývá nových barev a živosti. Jsou v něm záchvěvy ži­votního tepu lásky i výšlehy rozhodnosti, hněvu, nadšení a touhy, prostě všech vnitřních pro­žívání a povahových reagování na ně. Čím více vnitřního klidu, tím jsou tyto výjevy vy­rovnanější a vyzáření klidnější.

V základě se jedná vždy o onen již zmíněný trojitý zdroj vyzáření: o záření spravedl­nosti, lásky a čistoty, které společně jsou podstatou všeho bytí, všeho vývoje a všeho trvání. Některá dílčí vyzáření mají převahu jednoho z těchto fundamentů bytí a podle toho se formují, vychvívají, zbarvují. Jiná jsou rovnoměrnou směsí, která jen ve vyrovnanosti vydává plný projev harmonie a krásy.

Také celkové lidské úsilí má býti zdravou směsí oněch tří základních složek lidské existence. Neboť tam, kde by čistota neměla v sobě lásku, byla by strohou, bezcitnou, nespra­vedlivou. Kdyby láska neměla v sobě usměrňující čistotu, byla by příliš měkkou a povolnou a tím nezákonnou. A spravedlnost bez lásky nebo čistoty by nebyla spravedlností, nýbrž stro­hým gestem rozumu.

V tomto celkovém lidském úsilí musí býti docílena u každého jedince osobní vyrovna­nost. Jinak by nepůsobil harmonicky. Je-li snad například jeho povolání výkonem jediné ze základních složek, třeba spravedlnosti, nesmí tu přesto chyběti ostatní, neboť jinak by své povolání nemohl dobře plniti, neměl by předpoklady pro ryzí spravedlnost. Podobně u výkonu povolání, které má v sobě převahu lásky, nebo u výkonu povolání s převahou čistoty jako ku příkladu u ochranné stráže, vojenství, nesmí chyběti mimo přísné nesmlouvavosti a nedotknu­telnosti i láska a spravedlnost, jinak by se zvrhlo v jednostrannou slepou tvrdost a násilí.

Tedy v těchto třech základních duchovních složkách lidské existence jest zcela ne­zbytnou vyrovnanost, aby mohlo býti plně v člověku učiněno zadost jak vládnoucí spravedl­nosti, tak požehnané lásce i posvátné čistotě. Ony jsou základem bytí a působením i zákla­dem veškerého živého vyzáření. Bez některé z nich se celkové záření oslabuje a nezní plným akordem.

Kdo má v sobě přemíru čistoty na úkor lásky, odbočuje na cestu trvalé požadovačnosti, kdo má v sobě přemíru láskyplnosti, uchyluje se na cesty rozbředlého, neuváženého sebedá­vání přes zákonitou míru. Obě tyto složky, láska a čistota, jsou vyrovnané, když poslouchají vládnoucí vůli, která opět odposlouchává vědění z vůle Boží. To skýtá výhledy k jasné a pří­mé cestě vpřed a výš.

S těmito třemi základovými výchvěvy bytí je tvoření podle určení vývoje, v míruplnos­ti blaživých citů.

Pod nimi formuje zákonitost čtyřstrannou vyrovnanost svými kotvišti síly. Je všestran­ná, mocná, přirozená a je v ní síla pevnosti a soudržnosti, tlaku a vznosu i síla plynulosti.

Tělesné vyzáření, jež je vyzářením krve, se reguluje činností žláz s vnitřní sekrecí. Vy­zařování jiných podstat je způsobováno druhem záchvěvů lidsky životních projevů.

Všechno lidské vyzařování je uzpůsobováno, zbarvováno a laděno: duchovním chtě­ním, sklony, schopnostmi a světlými omilostněními. Bytostnými zájmy, snahami, popudy a intenzitou duševních vlastností, vloh a darů. Jemnohmotně prožívanými a zpracovanými prá­vy, povinnostmi a potřebami i silou proudění, výchvěvů a záření. Hrubohmotnými zjemnělý­mi smysly a tělesnou krví s jejím složením, upravenými žlázami s vnitřní sekrecí i jinými tělesnými orgány, potravou, nápoji, vzduchem a okolím.

Je tedy různorodá hojnost toho, co ovlivňuje druh a barvy vyzáření. Dohromady tvoří všechno síť vzájemných souvislostí, nádhernou a nepodplatnou. Živé vyzařování nelze totiž předstírat. Proto je v něm klíč k pravdivosti, k prostému "tak jest".

Všechny kladné životní projevy zjasňují záření, záporné je kalí.