Osobní záření

Jan Nedomanský

 

67 - Země

 

Země je kůrou naší planety, po níž chodíme a na níž budujeme svoje domovy a vytváříme svůj pozemský život. Ona nám skýtá hlavní životní podmínky, neboť dopřává vegetaci růst a ži­vočišstvu to životní prostředí, které potřebuje ke svému rozvoji.

Země je však také bohatou konzervátorkou minulých dějů, které se odehrály na jejím po­vrchu, čímž připravila člověku mnohou nezbytnou životní potřebu a možnost stále vědomějšího rozvoje.

Zdánlivě samozřejmé přírodní tisícileté pochody a proměny byly cílevědomě řízeny k dobru tvorstva, jehož korunou je člověk. Člověk vědomý.

Není však projevem vědomí domnívat se, že zvládáme přírodu při nepatrné přeměně da­ného stavu. Příroda se vytvářela miliony let bez nás a opět se bude utvářet dále podle předepsa­ných cest, až tu lidského tvora nebude; když životní podmínky budou uzpůsobeny pro jiný úsek přírodního dění země.

Člověk by měl býti zemi více vděčný a objevil by snadno ještě mnohé radostné překvape­ní, které mu uchystala v domnění, že jejích skrytých sil využije k zušlechtění sebe sama i jejímu.

Zpupná dobyvačnost nepřináší radostný rozvoj sil k ušlechtilé výstavbě, naopak, přivolá­vá neštěstí a chaos, zatímco v šetrném a láskyplném poměru k přírodním jevům a tvorstvu by byl nebývalý rozvoj a opravdový zušlechťující vzestup ve všech vědních oborech, povoláních a vý­robě jakýchkoliv užitečných hodnot.

Jestliže přírodu znásilňujeme a slepě využíváme, jsme znásilňováni a využíváni sami. V tom je přírodní zákon odplaty. V lásce k přírodě a jejímu dění by bylo mnohé úsilí a zužitko­vání jejích darů požehnanější, přirozenější a významnější. Lidské životní podmínky by byly lehčí a radostnější. Jako je život přátel snadnější ve vzájemném porozumění a vzájemném dávání.

Mezi lidmi a přírodou měla by být vzájemná výměna darů a sil, což by odpovídalo záko­nitosti a vneslo by nový pořádek do vývoje země a lidského života na ní. Celá zeměkoule trpí na­ším úpadkem, naší panovačností a domýšlivým domněním, že si můžeme dovolit každou nezve­deno st .

O zeminách a jejich odvozeninách nás poučuje chemie, fyzika, geologie a přírodní vědy. Omezme se zde jen na vztah zemin a jejich odvozenin k léčebné péči o lidské zdraví. Pomíjíme tu všechny známe chemické léčebné prostředky, jimiž se zabývají obory těchto rozsáhlých věd, které přinesly již mnohé dobrodiní, ale také mnohé stupňující se nesnáze. Zářivé vyjasnění přijde v pravý čas, až lidstvo bude v celém svém bytí směřovat k přirozenosti na poli duchovním, du­ševním i tělesném. Zatím sklízí to, co zaselo, i když to není dobré, příjemné a je to příliš násilné.

Zemské síly jsou obsaženy ve všech známých živlech i v dosud neznámých zářeních a výbojích. V zeminách jsou však koncentrovány, uskladněny. Jejich přirozeným uvolňováním nastaly by mnohé procesy nových léčivých zásahů, při nichž kupříkladu rozpad žlučových s a ledvinových kaménků by nebyl vzácností. Tím by se stal násilný a bolestivý operativní zá­sah zbytečný. Je zapotřebí sledovat cestu přeměny či uvolnění anorganických soudržností na kratší vzdálenost, čímž by nastal rozpad. Podobně i u organické tkáně a to určitým zářením. Po­dobným nesmírně zrychleným postupem, jakým se krystaly nerostů vytvářejí pod vlivem bytost­ného záření v zemi, nebo jakým vzniká a bují vegetace a rozpadá se.

Všechny věci mají svou magnetickou soudržnost. Přeměna v jiný druh soudržnosti může umožnit nebo způsobit přeměnu z pevného statického stavu do tekutého nebo plynného. Ovšem jen za určitých omezených podmínek, při nichž by odpadla všecka fantasie o lidských všemož­nostech.

V záření magnetických sil je skryto mnohé vědění, které se před námi rozevírá v nádheře nových objevných prožitků. Zdálo by se, že poukaz na záření magnetických sil nemá co činit s úvahou o zeminách. A přece je v tom jádro vědění. Neboť střed země je centrem zemských magnetických sil a její soudržnosti. Tím udržuje soudržnost všech magnetických podstat na ní, pevných, tekutých i plynných.

Zde stojíme před novými, nejpožehnanějšími objevy.

Zemské částice jsou obsaženy i v krvi, do níž jsou vnášeny výživou. Krev je přijímá v míře potřeby pro rozvoj těla a všech vyzáření na krvi závislých podle zákonů bytí a jeho udrže­ní, podle stavu nitra a osudového dění, jež zapříčinila sama lidská svobodná vůle.

Zemské částice dodávají vyzářeným barvám náležitou hustotu. V případě přemíry ovšem i zakalení, podle úsilí svobodné lidské vůle. Zemské částice vstupují do těla potravou.