Osobní záření

Jan Nedomanský

 

65 - Vzduch

 

K tomu, aby mohl tělesný organismus na zemi prospívat a být pohyblivým, oživeným, je nezbytně zapotřebí jemnější podstaty, než je líná hmota a těžká voda. Podstaty éteričtější, prostě vzduchu. Ten je nepostradatelnou složkou života všech organismů, od nejmenších až k největ­ším,

V lidském těle je obsažen všude. Okysličuje krev, která kyslík předává dále do tkáně k růstu a udržení, k obnově. Nesčetně jiných nádherných procesů v lidském organismu způsobuje vzduch se svými plynnými složkami.

Každý jeho nedostatek vyvolává poruchy a potíže, které brzdí tělesný rozvoj a mohou vésti až ke smrti. Dostatek čerstvého a čistého vzduchu poskytuje tělu život a pohyblivost.

Vzduch vnáší i do tělesného záření živost a pohyb a to především okysličováním krve, kterou tím činí plynulejší a jasnější. Je to pomocník bdělosti, strážce čistoty a podporovatel neú­navných činů. „Stále k pohybu“ je jeho pracovní heslo. Všude, kam vniká, vnáší víření a pomoc ke vzestupu.

Bez vzduchu by nebylo života na zemi vůbec. Spojuje se s veškerou pevnou, tekutou i plynnou hmotou a ve všem je svým způsobem obsažen. Tím více jsou na něm závislé živé orga­nismy, především pak savci s dýchacími orgány. Pro ty je přítomnost vzduchu existenční nezbyt­ností.

Člověk jeho dobrodiní oceňuje a ví, že by bez něj na této zemi nemohl být. A jako má vzduch zásadní důležitost pro organický život na této zemi, tak má též základní důležitost na vy­zařování lidských bytostí a jejich možnost pohybu. I na možnost výchvěvů jejich vln, chvění i znění, Do všeho toho vnáší svůj oživující dech.

Jeho různé plynné složky jsou dalším přínosem. Pro vyzařování střední hrubohmotnosti a jemnohmotná vyzáření jsou však důležité éterné zdroje sil. Vzduch je jejich pozemským odles­kem, sraženinou. Éterné zdroje sil mají nesmírnou důležitost ve vesmíru a především v oblastech lehčích hmot. Na naši astrální tělesnou spojku, žijící životem astrální pláně, s její citlivostí a námi neměřitelnou rychlostí, mají vliv nejvýznačnější, o čemž se teprve zvolna budeme dozvídat, až se po oproštění od strnulosti ve hmotě pozvedne náš zrak k jasnějším a účinnějším silám hmotných úrovní, k éterným zdrojům sil.

Bez vzduchu nebylo by života na zemi. Jeho léčivost je však dosud nedostatečně využita a málo prozkoumána. Tím méně pak léčivost jiných éterických složek zemského ovzduší. Nej­méně prozkoumané jsou však mezisvětové vztahy. Nejen meziplanetární, ale ve smyslu jemněj­ších lidských podstat než hrubohmotně tělesných vztahů, které mají dalekosáhlý, ne-li převážný význam na naše záření, naše zdraví. Teprve v nich se nám vybavuje záření v živosti a účelnosti, která ve hrubé hmotě pro její těžkopádnost není možnou nebo pozorovatelnou. Čím více zjem­níme smysly, tím více přirozeně účelných poznatků načerpáme ze světa nadoblačných záření, kte­rá tolik zasahují do našich osudů.

Není to tedy jenom vzduch, v němž žijeme a který neustále vdechujeme. Působí na nás též zemský obal atmosféry, stratosféry i ionosféry. Tyto však jsou stále ještě hrubohmotným zemským obalem. Ještě jiná, tělesnými smysly přímo nepociťovatelná záření vychvívají k zemi ja­ko poselství všehomíra. Těch jsou nesčíslná množství a přečetné druhy. Vždyť všechno ve vše­homíru je zářením, více nebo méně hutným.

I naše země vznikla z ochlazeného záření a záření v ní a kolem ní tvoří její život.

Vmísí-li se do jemného záření záření hustší podstaty, přirozeně, že nastávají změny ve vy­zařování a kříže= vznikají ohniska nového schlazeného, nebo přeformovaného žáru. Křížením vzniklých ohnisek je nesčetně mnoho a vydávají odlesky vyššího jasu, jakési zrcadlení. O tom bude pojednáno v jiné stati.

Vzduchu, nezbytně nutnému k životu, nutno věnovat náležitou pozornost při péči o zdraví. Čistý vzduch je lékem nad jiné důležitým, zejména jeho složení. Proč se cítíme tak dob­ře na horách, kde je vzduch řidší?

Se směsí par a aromatických bylinných vůní bude vyhledávaným lékem a uklidňujícím prostředkem při nervových duševních nemocech, únavě a vyčerpání. Dosud známé inhalační pro­cedury se omezují na nemoci dýchacích cest. Aromatické léčení vyvstane jako jeden z oborů při­rozené léčby, jakmile poznáme účelnost a dosah vlivu bylinných vůní na porušený lidský orga­nismus. Stane se oblíbenou a vyhledávanou léčbou.

Poukazujeme tu zatím jen na léčbu aromatickými výdechy bylinného života, který šíří vzduchem účelný výron svého bytí.

Potřeba častého vzduchu je všeobecně uznávanou v každodenním životě. Jako léčebný prostředek je brán v úvahu zejména při chorobách plicních. Sanatorní léčení, letoviska, lázně, ozdravovny a rekreační střediska počítají především s přirozeně čistým zdravým vzduchem, do něhož vdechují lesy a květena svůj osvěžující a očistný projev obnovy.

Jsme však na prahu nového vědění o vzdušných proudech a atmosférických napětích a výbojích, které vnesou více jasna do účelného léčení vzduchem a vzdušnými proudy. Poznání léčivosti větrů může být prvním krokem k jejich většímu a účelnějšímu praktickému využití.

Čistý vzduch, jará mysl a dětské city mají být průvodcem člověka v každém věku, u pří­slušníků všech společenských tříd. Nestojí nic a skýtají nesmírně mnoho.

Vzduch osvěžuje krev a tím i tělesné vyzáření a činí člověka lehčím, svěžím, jásavým.