Osobní záření

Jan Nedomanský

 

59 - Osudové tkanivo

 

Výsledky dřívějších jednání člověka z minulých životů, všechna zaslíbení a předsevzatá splnění plynou k němu v pruhu živé záře osudového tkaniva, které směřuje ze shromaždiště for­movaných osudů k zádům.

Přináší různé tvary, které vnikají do vyzařování, prostupují je a způsobují stav, situaci, ja­ká byla kdysi zapříčiněna a která nyní směřuje k rozuzlení.

Je to živé záření živých forem, které nejsou člověku zjevné, ale které vytvářejí jeho osud, poměry a stav.

Obraz č. 51 znázorňuje jako příklad různé tvary osudového tkaniva. Blížící se hvězda na­vozuje životní situaci, v níž žena bude povolána k záslibné duchovní hodnosti, neboť její činy se formují jako svěží květy v rukou. Za hvězdou bude následovat probuzení duchovního daru, což je symbolizováno růží. Jím pak může požehnaně v lásce působit pro širší celek. Je to výsledek minulých dobrých činů a předsevzetí.

Osudové tkanivo, tento běžící pás, koberec, přináší však též výsledky špatných činů, tak­že v životě ženy proběhne osudové zakalení, nemoci, s následujícím tvrdým údělem vyznačeným kameny a konečně celý pás karmických příčin, které mohou způsobit odchod z této země nebo v příznivém případě aspoň smrtelnou nemoc. V ní přichází jasné rozpomenutí se na světlý du­chovní domov a skromná, nová, tichá, vroucí činnost, buď ještě zde na zemi nebo již na onom světě, podle toho, kde jsou pro ni příznivější podmínky.

Tato popsaná část osudového tkaniva může být prožita za několik desítek let normálního dobrého života. Žhavějším úsilím po dobru může býti zrychlena a tvrdost osudu i zeslabena.

Osudové tkanivo je živé a časový průběh jednotlivých událostí nelze předvídat. Některé běží rychleji a dohoní nebo i předběhnou událost jinou, neboť je to věčně živý pás osudových prožívání. Je-li některý člověk zvlášť světlý, pak se mnohé nepříznivé vlivy přepalují již na hrani­cích jeho vyzáření a neproniknou až k němu. V tom je symbolika neuvědomělá, nebo též uvědo­mělá, kdy symbolické prožívání je vědomým chápáním dřívějších provinění, jež způsobují potíže, ale oproti původnímu těžkému provinění již značně lehčí.

Těžším osudovým důsledkům minula říkáme karma. Může být velmi dlouhá i kratší, jak si ji jednotlivý člověk ve svých životech vytvořil. I nejtěžší karmu má možnost napravit, nechat ji lehčeji vyžívat a to v jasu svého dobrého úsilí. Vždyť tíže, s jakou dopadá na člověka, může být ulehčena jasným vyzařováním ducha a jeho touhou po pravdě a dobru, která zjemňuje kalná vlákna a zjasňuje je nebo dokonce i přepaluje.

Je to láska, která, prostoupila-li člověka, a činí tyto zázraky ulehčení. Člověk za ni nedo­vede být nikdy dosti vděčen. Zejména v nynější očistné době je každému dána nesmírná možnost zprostit se karmy vděčným přijetím Slova Pravdy a vnímáním jeho věčných hodnot.

V osudovém tkanivu výsledků minulých jednání, která se nám předkládají ke splatnosti, snášejí se nejen nepříznivé poměry a události, ale i důsledky šťastných rozhodnutí. Nemusí být proto osudové tkanivo jen splátcem nepříznivých vlivů karmy, ale i nositelem dobrých odměn, zaslíbení a světlých splnění.

Kdo to reguluje? Kdo přivádí účinky karmy k nám? Kniha „Ve Světle Pravdy“ od Abd-ru-shina přináší o tom záslib spravedlnosti ve zjištění: „Hvězdy řídí působení karmy a bdí nad ní.“  A dále: „Každá vina a veškerá karma jsou jen hmotné. Jsou jen uvnitř hmotného stvoření a nikde  jinde. Nemohou také přejít na ducha, nýbrž mohou se na něho jen zavěsit. Proto je možno smýt  veškerou vinu.“ 

 

Obraz č. 51 Osudové tkanivo