Osobní záření

Jan Nedomanský

 

58 - Sídlo vloh

 

Uzpůsobení k širší požehnané činnosti se projevuje nadáním, tj. duševní či duchovní vlo­hou neboli darem. Tuto hřivnu je zapotřebí využít ku prospěchu celku i vlastního splnění.

Vloha byla člověku poskytnuta k působení na celý pozemský život, když se pro její přijetí uschopnil dřívějším duševním vývojem. To se navozuje zákonitou cestou. Když byla určitá osob­ní schopnost člověka přivedena k plnému rozvoji a v jeho duchu vyvstala touha po radostném tvoření, tu bývá toto vnitřní přání při nejbližším zrození splněno a on je obdařen silou uschopně­ní.

Síla plyne z milosti dobrotivé lásky a chce, aby s ní bylo s láskou hospodařeno. Neboť vloha je člověku poskytnuta pro širší rozšíření obzorů, pro hlubší rozechvění niter, pro zákonité a požehnané působení v lásce.

Vloha bývá již při narození dítěte vkládána dobrotivými vílami do stánků milosti v du­chovním srdci, v němž se perlí v kalichu nového života a je sáta činorodým úsilím do vyzařování krve a tím k projevení v životě a působení (obraz č. 50).

Je celý řetěz nádherných kosmických souvislostí, které při tom spoluúčinkují, nebo vhod­něji řečeno, do nichž byl druh ducha zasazen ke svému požehnanému pozemskému působení.

Duchovní hřivna může být v člověku jedna, dvě i více. Ovlivňuje celý život člověka a vede ho k určitému úseku činnosti ve prospěch většího okruhu lidí.

Vlohy jsou výsledkem dřívějšího rozvinutí určité schopnosti samotným člověkem, k němuž byla přidána z magnetického centra soustřeďující pomoci částečka síly, pomáhající k rozvinutí získaného a k jásavému vyznění. Je to uschopnění pro určitý úsek činnosti.

Mnohé vlohy známe a byly či jsou obdivovány, zejména vlohy umělecké, literární, výtvar­né, skladatelské, hudebně reprodukční, dramatické, státnické, vychovatelské, technické i ruko­dílné atd. Jsou však ještě vlohy méně zjevné, které si dosud dobře neuvědomujeme. Požehnané rozvinutí četných vloh je teprve před námi v nové epoše kdy bude od základů změněn lidský vý­voj.

Zde je vhodno si též připomenout, že i všechen život vlastností a ctností vychází z hrudi. Je známo, že nadšení plá v hrudi, že hrdinství a odvaha v hrudi mocně vychvívá, že žár lásky po­ciťujeme v hrudi a že i klid a mír se v ní rozhosťuje. Též vděčnost má své záchvěvy v hrudi, ra­dost oblažuje hrud' a žal ji svírá, tíseň zneklidňuje atd. Prostě v hrudi je ohnisko žáru všech vě­domých projevů života. V hrudi, jež je sídlem čisté lásky.

 

(obraz č. 50) Duchovní vlohy