Osobní záření

Jan Nedomanský

 

48 - Malý kruh střežící čistoty

 

Kolem krku se vlní kruhové vyzáření střežící čistoty. Tato partie těla, která je spojením řídícího orgánu hlavy s výkonnými orgány, je předmětem zvláštní ochranné péče, kterou v neju­šlechtilejším významu může poskytnouti pouze čistota se svými průvodkyněmi, ctnostmi.

Kruh střežící čistoty u krku se svažuje k lásce v hrudi, vyzařuje k ní a upozorňuje na ni jako na centrum veškeré služby. Současně chrání hlasivky, aby mohla býti jasně v čistotě formo­vána slova (obraz č. 30).

Z duchovního srdce šlehající plamen ústí v jazyku a naplňuje nádobu úst, která má býti nádobou citů, teplem lásky. Tu se otevírají ústa a promlouvají slova lásky. Z vládnoucí vůle při­chází impuls k rozhodnutí o obsahu, způsobu a směru mluvy, prochvěné láskou. Čistota skýtá formování. Lidská slova mají býti jasná, teplá, určitá! Nic, co není v souladu se zákony, nemá překročit posvátnou bránu úst k působení mimo člověka.

Čistota chrání též zátylí, kde je jeden z nejdůležitějších spojů řízeného záření. Cesta jis­kření vědomého života zde totiž, ze zadního mozku, prochází míchou ke sluneční pleteni, kterou pak oživuje a reguluje záření celého těla.

Zátylí je pro celkové vyzařování a jeho čistotu nejchoulostivějším místem. Věnuje se mu však tak málo pozornosti! A přece každý při troše pozornosti musí vycítit neobyčejnou důležitost ochrany v zátylí. U žen je toto hrubohmotně chráněno vlasy, těmito symboly vláken spojení se světlem. Vlasy udržují teplotu zátylí v míře správné potřeby a zabraňují přílišným výkyvům, mi­mo nádherné ochrany, kterou poskytují svým vyzářením. Přes tato vlákna spojení nemůže se totiž k zadnímu mozku dostati nic nečistého, pokud žena sama nepodá ruku nečistotě. Tehdy ovšem padá všechna jemná ochrana ženství a ona klesá k bezútěšné všednosti, ne-li dokonce k úpadko­vému pomužštění, které z ní činí tvora politováníhodného, zrůdu ženství. Mužem být nemůže a ženou již není. ženou, okrasou a květem duchovního stvoření. Pak může následovati jen její pád.

A přece ona to je která celým svým jemným ženstvím, spojeným se zářením světla a za­kotveným v něm, má mužům chránit týl a být podporou jejich citových rozhodnutí. Prostě má stát za mužem jako neviditelná ochránkyně jeho citů, zprostředkující mu spojení se zářením vyš­ších podstat, aby jeho boj byl poctivý, plnocenný, zákonitý a spravedlivý. Spravedlnost bez ochrany čistoty a náplně lásky se stává nespravedlností a bezduchou tvrdostí. Muž však bez ochrany čistého ženství lehce prohrává svůj spravedlivý boj a stává se snadnou kořistí temna, lá­kajícího, strohého, vypočítavého. Pak je vítězství dobra ztraceno. Běda pomužštěným ženám!

Přirozená, v působení čistá žena sama má tedy ochranu týlu a tím citových rozhodnutí v malém okruhu střežící čistoty a ve vlasech, splývajících nebo spletených v zátylí. Mužům po­skytuje ochranu čistě stojící ženství samo. žena hledí vzhůru do světla, odkud všechna požehnání a síla přicházejí. Muž hledí přímo vpřed, k jasnému působení a vítěznému boji.

 

(obraz č. 30) Malý kruh střežící čistoty