Osobní záření

Jan Nedomanský

 

Část 3. – Vyzařování lidské bytosti

 

37 - Svět symboliky

 

Symbolika se považuje často za něco neskutečného, pomyslného, snad i fantastického či vymyšleného. A přece tomu tak není. Symbolika je zjemnělou skutečností, čistým extraktem skutečna. Ovšem opravdová a přirozená symbolika, která zjevuje věcné skutečnosti ze světa ji­ných podstat, ozřejmováním dění za viditelností pozemského oka.

Jako zjasnělá věcnost (skutečnost) za pozemskými věcmi (skutečnostmi) má své před­nosti a výchovné oprávnění, neboť přivádí člověka k jemnějšímu chápání a vytříbenému vkusu. Vede ho výš, k ušlechtilejším obzorům, z nichž on pochází a v nichž má svůj domov a vznik.

Symbolika, toť zjemnění, krása! Toť požitek zjasnělých smyslů, zření, vnímání, vyciťová­ní, vjemu krásy i věcného zkoumání. Toť potrava vjemů a nápoj citů.

Symbolika skýtá obraznost! Bez ní nelze chápat nadzemské, ušlechtilé, ideální. Bez sym­boliky, to je obraznosti, by nám zůstalo vzdáleno nejcennější, jež je ohraničeným rozumem nedo­stupné.

Při symbolice je rozum pomocníkem v roli uzemňující. Konkretizuje skutečnost vyšších dění, zprostředkovaných citem, do obrazů a přibližuje nám je k pochopení. Přes symboly se pak dostáváme snáze k velikým skutečnostem vzdáleného věčna.

Symbol, ač je sám o sobě též skutečností, ještě větší a krásnější skutečnost zjevuje. Nese a skrývá i zvěstuje poklady věčnosti, které chtějí být hledány, nalézány a pochopeny.

Obraznost, symbolika, sleduje cestu zostřené chápavosti rozumem nepochopitelného, stává se průvodcem po nových cestách a pomocníkem nad jiné povolaným.

Čistá symbolika je živým zobrazením věčných pravd, věčných skutečností.