Osobní záření

Jan Nedomanský

 

35 - Křížení negativního záření s pozitivními výchvěvy

 

Ženství, při splňování negativního, tj. přijímajícího úkolu, vyzařuje překrásnými kruhy svého žensky odevzdaného bytí nádheru krouživých proudů do osobního ovzduší. Čím je ženství čistší, tím živější jsou kruhová, vířivá vyzáření, tak blahodárná pro veškerý pohyb k vývoji.

Mužství je napjato touhou aktivního působení k projevům neustálých činů a tím k výbo­jům té síly, která v magnetických silokřivkách zasahuje do okolí ze svých pólů mužnosti a v odvaze proniká vpřed k objevům nové krásy a účelnosti mocných sil všehomíra.

Zkřížením těchto dvou různých záchvěvů působení vznikají ve hmotnosti čistší projevy rozvoje a rozmachu k vývoji všeho, na co člověk vykonává vliv. Toho je mnoho. V neposlední řadě na lidskou společnost samu a na ní závislé oblasti.

Člověk se křížením stává výrobcem síly a nadšení, které lze využít jak k nejnádhernějšímu pohybu vpřed, tak ke vzestupnému použití na velikém díle výstavby.

Křížením duchovního vědění s duchovní láskou se člověk stává konečně, po velikém vý­vojovém putování, užitečným ve stvoření. Stává se znovuzrozencem k čistému bytí ve věčnosti k počátkům nekonečného vývoje a k působení pro celek. Ne již jen pro sebe sama, jak tomu bylo ve vývoji vlastní osobnosti.

Ve vývoji k duchovnímu znovuzrození je největší pomocí síla střídavého proudu, vznik­lého křížením snah přijímajících negativa s aktivními snahami uskutečňujícího pozitiva. V tom je možnost velikého rozvoje.

Jen ušlechtilé ženství, jež hledí k východisku, světlu, může poskytnouti příznivé podmín­ky pro rozvoj duchovních sil mužských projevů užitečného bytí. Oněch ideálních, zduchovnělých výchvěvů lidsky požehnané činnosti, směřující k pochopení všeho stvořeného ve smyslu vyšší vůle. Vůle, která obnovuje nyní pořádek ve hmotné části světů, v nichž vznikl nepořádek a tíseň tím, že byl podvázán tok střídavého proudu vývoje vinou lidí, poutajících se na živočišnost. Ač ji měli použít k rozmachu své duchovní síly, která je hlavním pulsem svobodné a jásavé lidské při­rozenosti.

Křížení záření je tedy děj spojování rozdělených částí síly jednoho druhu ke společnému vyzáření, zesílenému a proměněnému v novou energii, daleko silnější a účinnější.

Křížením záření je vázána pasivní podstata záření s aktivními výboji k vyšším výchvěvům spojené magnetičnosti. Výboje aktivních výchvěvů způsobily okamžitou bdělou pohotovost v pa­sivní části a tím přitažení síly větší vroucnosti z původu sil.

lidském duchovním záření, jež je nejsilněji magnetické, je ve spojení čistých výchvěvů ženství s činorodými výchvěvy mužství žhavá síla zázraků krásy v duchovních dílnách lidství. Za­sahuje též do duševního dění a vede i k pozemskému vzestupu.

Člověk se též křížením napojuje na duchovní proudy, jež plynou ze zdrojů věčnosti, aby občerstvily poutníky duchovní na zemských pláních vodou života ze studnic poznání.

křížení výchvěvů je veškerý vývoj a síla života pro blažené tvoření. V křížení duchov­ních sil! Vždyť člověk je především duch, ne tělo, ne zvířecí živočich.

On je sebevědomá, svobodná a volná lidská bytost, která má působit duchovními silami na vývoj světa a tím užitečně žít. Duchovně žít a blaženě působit!

těmto povšechným úkolům ženství a mužství není bezprostředně zapotřebí manželství a přece je účastné v nejčistším smyslu křížení duchovních sil ve světě vyzářených záchvěvů tvořivého chtění. Manželství je darem navíc, je nádherným projevem společného úsilí po naplnění zá­konů života na zemi.