Osobní záření

Jan Nedomanský

 

11 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

7. Zájmy a snahy

 

Lidskou hodnotu a zralost lze vyjádřit stupnicí, z níž je zřejmý rozsah zájmů a snah, které ho vedou dobrými životními cestami. Jsou to zájmy hmotné, duševní a duchovní. Hmotné lidské zájmy a snahy nepřesahují téměř rámec živočišnosti. Teprve duševními zájmy člověk z ní vystu­puje a prožívaje je, dosahuje i zájmů duchovních, v nichž dospívá k plně vědomému lidství. Po jejich nejvyšším rozvinutí může býti teprve řečeno, že se člověk stal zářivou podobou člověka dlícího v ráji, tedy že je nositelem lidství, jemuž bylo poskytnuto světlé určení státi se během vý­voje prostředníkem záření duchovních oblastí do hmotnosti těchto světů.

Uvedeným přehledem nejsou vyčerpány všechny lidské zájmy a snahy, chce býti jen let­mým ukazatelem a není v něm přihlíženo vůbec k záporným lidským snahám a zájmům, které staví člověka na stupeň tvora nižšího než je živočich, na netvora, stvůru.

Poněvadž záporné snahy vedou k úpadku, je lépe se jimi mnoho neobírati, aby tím myšle­ní nebylo zbytečně zatěžováno nečistotou. Chceme zde sledovati jen cestu vzhůru, k jasným hor­ským hřebenům duchovních lidských obzorů.

Zájmy se mají  rozprostírati do šíře. Čím jsou širší, tím jsou všestrannější a plnější. Snahy však mají vésti do výše. Musí mít niternou hloubku, aby jejich vyznění dosáhlo výšin duchovního vyzrání. Viz stupnici:

 

Stupnice lidských zájmů a snah

Stupeň:

Zájmy:

Směřují do šíře

Snahy:

K výšinám

Hmotné

1.

o tělesné potřeby

po činnosti

2.

o prostředí domova

po přizpůsobivosti

3.

o zdraví

po čistotnosti

4.

o přírodu

po rozmnožení

5.

o pozemské povinnosti

po zajištění

6.

o vzdělání

po uplatnění

7.

o mravnost

po užitečnosti

Duševní

1.

o duševní život

po uzrávání

2.

o vědění

po zdokonalení

3.

o hudbu

po zachvívání

4.

o umění a krásu

po rozvoji

5.

o duševní soulad

po všestrannosti

6.

o vítězství dobra

po působení

7.

o posvátné učení bytí

po pochopení

Duchovní

1.

o duchovní zákonitost

po tvoření

2.

o jasnost ducha

po osvícení

3.

o duchovní vroucnost

po prožhavení

4.

o životní plnost

po krásnu

5.

o spravedlnost

po splnění

6.

o pravdu

po dobru

7.

o splnění vůle Boží

po světle