Osobní záření

Jan Nedomanský

 

07 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

3. Pudy

Spolupůsobící bytostná síla skýtá člověku mocné popudy jednati spontánně ke své zá­chově, ke svému rozvoji a udržení. Tyto mocné nevědomé popudy byly nazvány pudy a jsou hybnou silou v hrubohmotném životě. Tak velikou silou, že člověka chrání, udržují a povznášejí, pokud nezneužívá jejich čistého projevu.

Pudy nahrazují svobodnou vůli tam, kde se ona dosud neprojevuje, nebo nemůže se dosti rychle projevit. A poněvadž jsou bytostně čisté, jsou vždy pohotové chránit a hájit svého nosite­le.

Jsou to tři známé pudy, pud sebezáchovy, pud napodobovací, a pohlavní pud, které udr­žují živočišně lidský život.

S rozvojem vědomé svobodné vůle ustupují však pudy do pozadí, ač jsou vždy ještě sou­částí lidského bytí na zemi a nastupuje zodpovědnost. Člověk má proto živočišné pudy svobod­nou vůlí ovládati a dáti více rozezněti moudré duchovní rozvaze. Nahradit pud napodobovací zá­řivým věděním, pud pohlavní duchovním spojením se světlými výšinami, oním snoubením se si­lami všehomíra, v němž je věčná blaženost. A pud sebezáchovy má nahradit vřazením se do vůle zákonů stvoření, aby získal a uchoval si život věčný.

Pudy, jako tělesně živočišné projevy, nám ovšem na zemi nesmírně slouží a pomáhají, poněvadž vznikly z věčně dávajícího bytostného proudu sil. Člověk je však má svou duchovní rozvahou dovésti k nejčistšímu vyznění a vyzáření. Pak nastoupit cestu sebevědomé svobodné vůle, která může býti ve smyslu dobra jen ušlechtilou a vzestupnou.