Osobní záření


Jan Nedomanský

 

06 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

2. Sklony

Když vyšel lidsky duchovní zárodek na svou pouť za vývojem, projevoval samočinně ur­čité sklony, jimiž určoval svůj druh chtění. Tyto sklony ho přiváděly k přijímání oněch barev vy­zařování, jež měly pronikavý vliv na jeho pozdější vývoj a charakter.

Sklony provázejí člověka od samého začátku jeho chtění, jeho dosud nevědomého proje­vu bytí. Svými jemnějšími sklony se rozhodl již na počátku pro pasivní, ženskou činnost nebo hrubšími pro činnost aktivní, mužskou. Dále se rozhodoval o druzích své činnosti v rámci své aktivní nebo pasivní části. Čím byly tyto sklony jemnější, tím snazší byl jeho vývoj k uvědomění. Čím však byly hrubší, tím tvrdší je i jeho pozemské prožívání.

Po ochutnání, které duchovní zárodek prožíval ve svém nevědomém nebo probouzejícím se stavu, měl by však člověka ovládati nyní pouze jediný veliký, převládající sklon, jako výsledek všech dřívějších malých sklonů, sklon k dobrému.

Stojí-li člověk vděčně v zákonech stvoření, nemůže ho nic jiného ovládati, neboť sklon k dobrému byl člověku dán již jeho původem ze světa duchovních sfér. Neprotiví-li se zákonům, nemůže ani jinak.

Sklon čistě a slušně se šatit, obohacovat se krásou umění, provozovat ušlechtilé zábavy, vpíjet do sebe harmonii tónů, sklon k určité prospěšné potravě a nápojům, sklon způsobovat ra­dost druhým nebo co nejvíce ze sebe dávat dobru celku, sklon nadšeně budovat lepší svět, to všechno jsou sklony vývojově vzestupné a pomáhající. O špatných sklonech pomlčíme, neboť nevedou ke zdraví, naopak, jsou příčinou mnoha nemocí a potíží.

Sklony dobré neboli světlé jsou budující, výstavbové, zákonné, sklony špatné neboli tem­né jsou brzdící, ničivé, protizákonné. Špatné vznikají jen z nesprávného použití svobodné lidské vůle, vlastně z jejího zneužití, ze zlovůle. Nemají v sobě sílu věčných zákonů a lze se jich proto s rozvojem dobrých vlastností a schopností lehce vyvarovat nebo zřeknout. Ba ony odpadají sa­my, jakmile nemají přílivu síly z nesprávného lidského chtění.

Sklony původně byly jen dobré, čisté a ušlechtilé. A opět takové musí býti, má-li býti do­saženo cíle lidského putování světy.