Osobní záření 

 

 

 

Jan Nedomanský

 

Část 1. – Projevy lidského bytí

 

 

Úvodem

Osobním zářením se dosud mínilo jen záření tělesné, jež bývá uváděno pod pojmem záře­ní živočišného. Člověk však má mimo záření tělesného záření duševní a duchovní. Nelze tedy pojem osobního záření omezovat či ohraničovat na pouhé vyzařování těla.

V tomto spisu byl již vzat zřetel na onen rozšířenější pojem lidského osobního záření. Bylo nutno si též povšimnouti, aspoň povšechně, lidského duchovního původu a určení a nejdů­ležitějších životních projevů, pak původu lidského vyzařování ve všech složkách lidského bytí a jeho vířivých magnetických okruhů a posléze i přírodních zdrojů, jež mají vliv na lidské vyzařo­vání.

Lidské životní úsilí se tu jeví ve věcné a přece ideální velikosti, kráse a zákonitosti. Sou­časně se stává zřejmým to, co jsme v tisíciletém vývoji zaznamenali a čemu se v přítomnosti a budoucnosti máme učit a osvojit si, abychom se stali požehnanými tvory země, šířícími poro­zumění, radost a tvořivý mír.

Nejsou to mravoučné články, jak tomu při podobných tématech bývá, nýbrž věcné vědění na základě poznatků o osobním záření a jeho souvislostech, jimiž je vytvářeno lidské štěstí a ra­dost nebo neštěstí, nemoci a pád. Jsme sami strůjci svého osudu!

Každá lidská bytost vyzařuje ze sebe osobní ovzduší, jež je výchvěvem jejího niterného života, jejích zájmů a snah.

Vývody si nečiní nároků na úplnost. Další pozorování zajisté mnohé doplní nebo upraví. Vždyť se chce a bude mezi lidmi na zemi stále více uplatňovat přirozená a věcná zákonitost v pozemském, duševním i duchovním smyslu, vedoucí k jasným obzorům vědění a poznání.