Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Vzpomínka  na  18.duben  1937

 

Než přišel tento den, cítili stoupenci Grálu v Praze potřebu důstojně připravit sál, kde se měla konat vzpomínková pobožnost. Proto společně dali všechno do pořádku, že sál zářil čistotou.

18. duben pak všichni přítomní prožívali s hlubokou vážností v silném pohnutí. Proto Dr. Bezděková, která Slovo a Sílu předávala, napsala druhý den Pánovi o tomto mocném prožití a na ten dopis dostala od Pána odpověď:

Duben 1937.

Mnoho díků za Váš dopis, který mně jako vždy velice potěšil. Píšete, že nad hodinou vaší vzpomínkové pobožnosti 18. dubna spočívala hluboká vážnost. Zatím jste jistě již od pana Kováře slyšela, jaký byl význam této hodiny. Bylo to tedy tam u vás správně vyciťováno.

Že se nyní vašemu národu dostalo největšího štěstí a blaha tou měrou, že se mu to ani nikdy nezdálo, to zajisté vás i pana V. mocně vzrušilo. Tím se však klade také na všechny veliká zodpovědnost. Mám však ke všem u vás takovou důvěru, že věřím ve splnění.

Samozřejmě nezůstanete při tom ušetřeni také nutné očisty. Tato bude následkem změny dokonce urychlena. S tím počítejte a nepropadněte sklíčené malomyslnosti.

Dnes ještě nedovedete pochopit, jak neuvěřitelnou velikost přinesl vašemu národu 18. duben, jaká milost Boží proudí nad oněmi z vaší země. Modlete se, aby se lidští duchové probudili při tom k pravému poznání Boha, pak, ano potom bude vaše země přede všemi ostatními nejpožehnanější. Přeji vám všechno nejlepší a mnohokráte pozdravuji!

Jistě každého z nás po přečtení pronikne silná touha nezklamat tuto důvěru a přispět dle svých sil a schopností k tomu, aby náš národ přišel k pravému poznání Boha a stal se národem povolaným.

 

 

 

18. DUBEN  1937

Josef Kovář

 

Den 18. duben 1937, posvěcený pro všechny věky pro český národ.

Tři události jsou shrnuty v tomto dnu. Všichni služebníci Grálu slavili den pozemského zrození našeho Pána. Mnozí roztroušeni po celém světě, ale přece pevně spojeni láskou k Němu, někteří se sjeli v ten den na Sv. Hoře, aby mohli očima i slovy vyjádřit svou radost a vděčnost za to, že smí sloužit Synu Člověka.

Bylo mi též dovoleno zúčastniti se oslavy Pánových narozenin na Hoře.  K tomu se pojila radostní vzpomínka, sice osobní, ale přece významná pro celek – před deseti lety přiletěla ke mně první zvěst o Poselství Grálu. Deset roku je sice jen malá chvilka v životě národa, ale těchto deset let znamená velkou milost pro náš národ. Jaký úmysl má s námi věčná Prozřetelnost, že nám malému národu dává deset roků náskoku před ostatními. Dovedete si představit, že jsou dnes ještě mnohé národy k nimž věčné „Světlo Pravdy“ dosud neproniklo?

Vy všichni, kteří jste pomáhali šířit Poselství Grálu a s ním nezměrnou hojnost požehnání naší krásné vlasti, vy všichni jste spoluprožívali hlubokou radost z tolika štěstí, kolik ho vyrůstalo v srdcích nových stoupenců. To byla nejkrásnější odměna. S čistým srdcem dávali jste všem kolem sebe Slovo věčné Pravdy a radovali jste se z velké radosti těch, kteří je s čistým srdcem přijímali a tím došli zdraví těla i ducha, klidu a vyrovnání. Z těch mnohých, kteří svou žhavou touhou dosáhli toho, že byli povoláni a postaveni do řad těch jimž je určeno pod osobním vedením Syna Člověka budovati zde na zemi tisíciletou říši království Božího, z těch jistě byla vaše radost bez mezí.

Dík za těch deset let darované radosti je druhý význam letošního dubna – 18. dubna.

A ten třetí je ten nejtěžší. Byl to nezapomenutelný den.

Po mnoha dnech krásného jarního počasí vycházelo slunce jako obrovský krvavý kotouč nad rozervanou skupinou alpských velehor. Několik hodin trval boj paprsků a stínů. Zatím se všichni účastníci slavnosti sešli v hale.

Právě končila předehra, jejíž žhavý příval tónů sladil a soustředil duše všech přítomných, když dovnitř zalehlo teskné pronikavé dlouhé hvízdnutí – signál bouře.

Trigon vstoupil do haly.

Ještě nikdy jsem neslyšel z úst Pánových slova tak těžká a bolestná. Za hukotu bouře, která jeho velmi krátký proslov doprovázela oslňujícími šlehy blesk a rachotem hromu, slyšeli jsme smutná, žalující slova.

Slyšeli jsme:

Před dávnými věky byla ve Světlém hradě bolestně pociťována skutečnost pádu lidského ducha. Spoutali se rozumem, zpřetrhali spojení se světlými vůdci, a nedbali již ani naléhavých výstrah svých pomocníků, kteří k nim mluvili lidským svědomým.

Lidští duchové se odtrhli od světlých nitek nad sebou a řítili se rychle a jistě do hlubin temnoty.

Tu rozhodla Boží Láska  pro urychlený  zákrok.

Oddělí se od Boha Otce, vezme na sebe tělo člověka a půjde je zachránit od věčné zkázy.

Ve věčnosti je tisíc let jako jediný den. Ihned se dali tisíce pomocníků do práce. Podle věčných zákonů řízení prošli všemi říšemi a silou stejnorodosti byli přitáhnuti k nejvýše stojícímu národu. Je to vědění ducha, které určuje výši národa.

Byl to tehdejší národ židovský, který měl nejvyšší duchovní vědění o jediném Bohu.

Po tisíciletí byl tento národ Židů moudře a pečlivě veden, vyučován, cvičen a zkoušen, aby se mohl stát národem povolaným, národem kněží. Jediného Nejvyššího Boha. Měl to být národ učitelů, který by učil všechny národy světa novému vedení, pod vedením ztělesněné Lásky Boží, která sestupovala k zemi, aby přinesla Pravdu, kterou lidé ztratili.

A vy všichni víte, jak strašlivě tento národ selhal. Nejen, že Syna Božího nepřijal, ale ještě jej nenávistně zavraždil. Vy také víte, co je za to potkalo. Přestali být národem a byli rozprášeni do celého  světa, pronásledováni bez konce.

Ježíš, Syn Boží, před svou smrtí zvěstoval přiblížení se království Božího, které nastane jakmile přijde Syn Člověka, aby soudil živé a mrtvé.

A historie se opakuje.

Jako tehdy při příchodu Syna Božího, tak i tentokráte při příchodu Syna Člověka, který přišel k soudu, byl pro velké učitelské povolání připraven celý národ.

Po staletí velice silní duchové a nesčetní pomocníci vychovávali tento mocný povolaný národ. Měl být mocný, protože Syn Člověka měl předstoupiti před celý svět v moci a slávě. Jazyk povolaného národa byl pečlivě pěstován a broušen, aby mohl jasně a neomylně vyjádřiti slova věčné Pravdy ke spáse všeho lidstva.

Syn Člověka, poslušen věčných zákonů svého Všemoudrého Otce, zrodil se jako člověk mezi lidmi tohoto povolaného národa. Musel projít všemi zmatenými cestami, vší špínou a hlubokého pádu lidstva. Aby mohl poznat jeho špatnost, která je Světlu cizí a tak jako první najít cestu ven z hlubin pádu lidského ducha.

V krátké době osvojil si všechno potřebné poznání a přistoupil ke splnění svého poslání.

Ale lidstvo padlo mnohem hlouběji, než to mohlo být ze Světla očekáváno.

A byl to zase tak pečlivě připravovaný, povolaný národ, který Božímu Vyslanci podal číši plnou rmutu a utrpení. Nepochopením, zlobou a nenávistí ztrpčili Jeho cestu až k zoufalství.

I tento povolaný národ selhal. Sám sebe vymazal z věčné knihy života a jde vstříc svému osudu.

Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu a dána jinému, malému národu. Národu, který věřen své tradici, vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učit všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.

Šťastný národ.

Potom se modlil pán za svůj nový povolaný národ. Prosil svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání – budování království Otcova.

Víte nyní co znamená 18. duben 1937.

Žhavým písmem ať svítí tento den před zraky vašeho ducha. Jistě zažene všechnu slabost, všechnu váhavost. Tisíce nových pomocníků v našem národě se probouzí ze snu a hledají Světlo, které jim už nedá spát. Nenechte je hledat dlouho. Noste vysoko a viditelně Světlo Pravdy.

Nenechte odejít žádnou příležitost, každý den nechť znamená nový čas a nového bojovníka pro vítězství Slova. Bůh je s námi!

 

 

 

18.duben 1937

 

(Sborník nezařazených přednášek a spisů I - Abd-ru-shin)

Před dávnými věky byla ve Světlém hradě bolestně pociťována skutečnost pádu lidských duchů. Spoutali se rozumem, zpřetrhali spojení se světlými vůdci, ba nedbali již ani naléhavých výstrah svých pomocníků, kteří k nim mluvili lidským svědomím.

Lidští duchové se odtrhli od světlých nitek nad sebou a řítili se rychle a jistě do bezedných hlubin temnoty.

Tu se rozhodla Láska Boží pro urychlený zákrok.

Oddělí se od Boha Otce, vezme na sebe tělo člověka a půjde je zachrániti od věčné zkázy.

Ve věčnosti je tisíc let jako jeden den.

Ihned se dalo tisíce pomocníků do práce.

Podle věčných zákonů řízeni, prošli všemi říšemi a silou stejnorodosti byli přitáhnuti k nejvýše stojícímu národu. Je to vědění ducha, které určuje výši národa. Byl to tehdejší národ židovský, který měl nejvyšší duchovní vědění, vědění o jediném Bohu.

Po tisíciletí byl tento národ Židů moudře a pečlivě veden, vyučován, cvičen a zkoušen, aby se mohl státi národem povolaným, národem kněží jediného Nejvyššího Boha. Měl to býti národ učitelů, který by učil všechny národy světa novému vědění, pod vedením ztělesněné Lásky Boží, která sestupovala k zemi, aby přinesla Pravdu, kterou lidé již ztratili.

A vy všichni víte, jak strašlivě tento národ selhal. Nejen že Syna Božího nepřijal, ale ještě jej podle a nenávistně zavraždil .

Vy také víte, co je za to potkalo. Přestali být národem a byli rozprášeni do celého světa, pronásledováni bez konce.

Ježíš, Syn Boží, před svou smrtí zvěstoval přiblížení se království Božího, které nastane, jakmile přijde Syn Člověka, aby soudil živé i mrtvé. -

A historie se opakuje.

Jako tehdy, při příchodu Syna Božího, tak i tentokráte při příchodu Syna člověka, který již přišel k soudu, byl pro veliké, učitelské povolání připravován celý národ.

Po staletí velicí duchové a nesčetní pomocníci vychovávali tento velký, mocný, povolaný národ. Měl býti mocný, protože Syn člověka měl předstoupiti před celý svět v moci a slávě. Jazyk povolaného národa byl pečlivě pěstován a broušen, aby mohl jasně a nemýlitelně vyjádřit Slovo věčné Pravdy ke spáse všeho lidstva.

Syn Člověka, poslušen věčných zákonů svého Všemoudrého Otce, zrodil se jako člověk mezi lidmi tohoto povolaného národa. Musel projíti všemi zmatenými cestami, vší špínou a hloubkou pádu, aby mohl poznat jeho špatnost, která je Světlu cizí a tak jako první najít cestu ven z hlubin pádu lidského ducha.

V krátké době osvojil si všechno potřebné poznání a vystoupil ke splnění svého poslání.

Ale lidstvo padlo mnohem hlouběji než to mohlo být ze Světla očekáváno.

A byl to zase tak pečlivě připravovaný národ, který Božímu Vyslanci podal číši plnou rmutu a utrpení. Nepochopením, zlobou a nenávistí ztrpčil Jeho cestu až k zoufalství.

I tento povolaný národ selhal. Sám sebe vymazal z věčné knihy života a jde vstříc svému osudu.

Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.

Šťastný národ!

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Amen.

 

 

http://poselstvi-gralu.cz/index.php/abdrushin-98/ruzne/1340-18-duben-193763

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz