Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

ÚVAHY ČTENÁŘE

nad českými překlady Abdrushinova poselství Grálu

od Josefa Kováře ml. (1992)

 

Na začátku této úvahy je problém trvající řadu let. Nejméně před osmi lety - čas utíká - začali přicházet čtenáři Poselství, mladí i ti, co více pamatují, takoví, kteří své čtení Slova počítají na měsíce nebo i na desetiletí, muži i ženy, že si neví rady s novým překladem Poselství a později i Varovných napomenutí, nově nesoucích název Napomenutí. Jejich hlavní a vlastně jediný argument byl a stále je, že nový překlad je sice psán líbivým literárním jazykem, ale postrádá jasnou sdělovací schopnost původního překladu.

Víte, zpočátku - neznaje nový překlad - jsem si myslel, že je to poněkud přehnané, že je to věčná lidská nespokojenost... Ale když toho bylo stále víc, když noví čtenáři, ti kteří vážně a usilovně hledali, začali shánět Poselství starých vydání ať už z třicátých let nebo třídílné, vydané těsně po válce zde, v Československu, když i mí blízcí přicházeli a psali, že některým pasážím z nového Poselství nerozumějí a po přečtení původních textů bez jediného slůvka rozebírání přicházelo jako blesk poznání, tu jsem se zamyslel. Musel!

Tehdy jsme se my, tedy já se svojí ženou, spolu s manžely Koželuhovými, kteří popisovanou situaci prožívali také, domluvili, že uděláme takovou malou soukromou analysu německých a českých vydání Poselství. Pro sebe, abychom se pokusili porozumět problému. Toto naše rozhodnutí podpořila ještě skutečnost, že pan Jan Kovář, který spolupracoval na prvním překladu v roce 1931, zpracoval revisi původních překladů. Využil celoživotních zkušeností a v závěru pozemského života tuto práci dokončil. Byla tehdy velmi těžká doba a on měl obavy, aby tato jeho práce po jeho smrti nepřišla vniveč - dal ji tedy nám - svým mladým přátelům - k úschově pro časy příští, lepší.

A tak jsme srovnávali. K práci jsme vzali společné znalosti němčiny, staré i nové slovníky, dobrou vůli po poznání a pokoru ke Slovu. Otevřeli jsme:

-  původní německé Poselství z roku 1931,

-  původní český překlad v roku 1932,

-  97 přednášek Poselství doznívá

-  poválečné třídílné Poselství německé,

-  poválečné třídílné Poselství české, vydané zde,

-  revisi překladu třídílného poselství p. Jana Kováře,

-  nový překlad Poselství vydaný v Německu.

Když se dnes na to dívám, jsem překvapen, že jsme tehdy nepropadli panice nad tou horou práce. Nepropadli, naopak, přistupovali jsme k tomu s takovým nadšením, s takovou radostí, že jsme si ani neuvědomovali, jak nám to utíká. Seděli jsme vždy u velkého stolu, na kterém byly všechny knihy rozloženy na stejné přednášce, a dlouho do noci - v takovém těžko popsatelném vnitřním vytržení - nahlas všichni četli a srovnávali a někdy se divili... Byly to moc hezké chvíle, které doporučuji k prožívání každému vážně hledajícímu.

Toto potěšení trvalo několik měsíců, během kterých jsme pozorně sledovali nejenom rozdíly překladů, ale i rozdíly v rozsahu přednášek a společně jsme se shodli na názoru, že stížnosti a nářky jsou oprávněné, že Slovo, jak bylo v češtině předáno hledajícím této země za života Pánova, má skutečně nejpůsobivější formu, že způsob, jakým vstupuje do smyslů i citů člověka, je nejbližší originálu.

Samozřejmě lze namítnout, že toto posouzení je subjektivní. Ale ano, je, jak jinak stojíme před Poselstvím než každý sám a svým způsobem. Objektivitu bychom dnes mohli dosáhnout zadáním překladu počítači s velkou kapacitou, protože Pánova řeč je vskutku bohatá. Bylo by mně ale líto těch, kteří by od této objektivity očekávali Českou formu Slova Božího, neboť:

 

"Živé Slovo mého Poselství nejsou lidské výrazy a věty, které k němu používám. Je to pro vás něco nepochopitelného, co do nich vkládám a co je v těchto formách schopné vstoupit do vás, jestliže se pro to otevřete. Používám vašich slovních forem a vět jen jako určitý druh kanálků, jimiž přivádím živé Slovo k vašemu duchu. Jen váš duch je schopen je přijmouti, aby pak mohl svým zesílením roztrhnout všechna pouta plíživé temnoty.

A tento, pro vás nepochopitelný život, který váš duch má pít těmito formami slov a vět, to je Část mne samého, kterou vám dávám, abyste mohli dále žít v milosti Boží."

(Živé slovo, Poselství doznívá 80)

 

Po prožití těchto dvou odstavců jsem pochopil, proč Pán - po překontrolování věcné správnosti bohemisty vídeňské univerzity -si nechal předčítat nahlas rukopis prvního českého překladu Poselství. Jen on totiž mohl poznat, zda vyzařování - "kanálky" -tvořené českými výrazy a větami jsou adekvátní jeho německému Poselství.

A překlad schválil...

Musím se přiznat, že po pochopení uvedeného dění jsem byl dost alergický na nové překlady Pánova Slova a jeho úpravy. Jenomže - takový postoj vskutku svou negativností není přínosný, tvůrčí, že jako každá negace neposiluje dobrý vývoj, ale naopak. Dospěl jsem tedy k názoru, že čím později v závěru světového soudu přichází hledající ke Slovu, tím více se musí namáhat ("namáhejte se a pospíchejte") v poznávání a přijímání Slova Božího. A k této zvýšené námaze ho nutí zúžené kanálky slov a vět nového překladu. Bude (doufejme) usilovněji hledat, prosit a klepat a tím si vytvoří cestu k nalezení Slova, které Pán dal lidem za svého života.

Myslíte, že se mýlím? Nu, Pán řekl "učte se pozorováním přítomnosti..."

A já za léta pozorování a učení docházím k tomu, že tomu asi tak je. Protože hledající nalézají...

Zkusme si v této chvílí ztišení polohlasně přečíst následující odstavce z přednášek z Poselství doznívá.

 

č. 58 A když se lidstvo zeptá... (1934) - (Ve Varovných napomenutích č.9 zkráceně Nedůvěra)

... mého Poselství, na němž nebude změněno ani slova, nýbrž jest a zůstane tak, jak bylo mnou dáno...

č. 59 Zklamání (1934)

... musíte se také snažiti zahloubati se do mých slov a to slovo za slovem a větu za větou, neboť ony vedou vašeho ducha.

...Provedete-li to vážně, prožijete při tom zázrak; neboť druh a způsob mých vět dá vám zcela jiné pojmy, zcela jiné obrazy, než jak by vám dala tatáž slova, byla-li by sestavena vámi samotnými.

... používám řeči, která nesmí být přepracována pro mělkou zábavu.

č. 64 Nový rok 1935

... naplní se slova, která jsem v posledních letech výstražně pronášel. A ona se naplní! Každé slovo...

...mé slovo jest čin!

... Ani jediné z mých slov se neztratilo! Všechno žije...

... Potřebujete jen v mé řeči rozděliti, co jsem mluvil tvořivě a co v poučování...

 

Před touto mocí Slova stojí spolu s Vámi v pokoře

Váš

Josef Kovář

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz