Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

NAŠE STÁTNÍ VLAJKA

od Josefa Kováře, učedníka (1936)

 

Ve stvoření má vše svůj hluboký význam a smysl, který povrchnímu pozorovateli uniká, ale tomu, který podle Poselství s otevřenýma očima a s otevřeným srdcem vše kolem sebe prožívá, dá nahlédnouti do hloubky i šíře všeřídící moudrosti Boží.

Není bez významu, že jsme se zrodili v naší krásné, požehnané, československé zemi.

Láska Boží spočinula na ní.

Lid této země v důsledku této veliké milosti vždycky usiloval ke Světlu. Všichni velicí, slavní a svatí našeho rodu jsou nad námi, s námi a mezi námi. Přišli, aby naplnili svatou vůli Boží, aby uzavřeli kruh osudu této země a jejího lidu.

A za všecky ty drahé bojovníky Boží, za ty tisíce umučených srdcí pro Pravdu, za slavné boje a nadlidské hrdinství za svobodu víry, směl nám anděl našeho rodu přinésti ze světlých výšin jako skvoucí výkaz našeho usilování ke Světlu náš štít - naši státní vlajku.

Chci vám dnes říci ten vnitřní hluboký význam tohoto zvláštního seskupení barev a forem.

Sloup barvy rudé ztrácí se ve výšinách a značí nám plamen lásky, jímž mužové hoří pro Pravdu. Naše země rodila a nepřestala rodit muže statečných srdcí, hořících pro spravedlnost, muže, kteří jsou hotovi zpečetiti i krví poznanou Pravdu a lásku ke svobodě vlasti a víry.

K němu se pojí stejné vzhůru letící sloup barvy bílé. To ženy naše jsou. Jejich duše jsou čisté a bílé a jejich cesta jasná jako bílý den. Jejich touhou jest čistota.

Oba sloupy jsou spojeny vznešeným nejvyšším symbolem blankytně modrý trigon, hrotem spravedlnosti dolů ponořený, spojuje lásku i čistotu v božský trigon, značící trojici – tělem učiněnou Božskou Spravedlnost, Lásku a Čistotu, přijal v sebe sloup naší statečné lásky i vroucí touhy po čistotě.

Chybí mi slova k vyjádření tak prostého a přece, ohromujícího děje.

Vy už víte, co znamená naše státní zástava.

Učte sebe a všecky kolem sebe úctě k tomuto symbolu vznešeného zaslíbení - k naší státní vlajce.

Až vyletí před vámi v záři vycházejícího slunce na štíhlý stožár, uvidíte, jak z vašich srdcí vyšlehne plamen nadšení.

Uslyšíte modlitbu mužů: Ta rudá je naše krev, Pane, přijmi ji do služeb Tvé spravedlnosti.

Rty žen budou šeptat: Pane, toužíme být tak bílé, aby Tvá Láska a čistota v nás našly zalíbení.

Buďte silní a trpěliví.

Spojme se ke společné prosbě:


"Tvůj lid jsme, Pane, Tobě chceme sloužit. Prosíme Tě za náš národ, aby nezahynul, ale aby poznal Tvého Syna a následoval ho. Dej nám sílu k boji za vítězství Slova."

Amen

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz