Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Léčení zářením

MUDr. F. K. Noack

(1937)

Přírodověda byla v posledních letech silně zaujata objevy záření. Byl to zejména veliký okruh lékařů, kteří svou činností vydatně přispěli k výsledkům bádání, aby jich použili k léčení.

kirlian

Učení Abd-ru-shinovo nám právě v tomto směru otevřelo výhledy, jež nám dovolují poznati, že věda nalézá se teprve v samých počátcích svých objevů.

kirlian-02

Ukázky Kirlianových fotografií

Abd-ru-shin znovu upozornil na základní důležitost záření pro veškeré bytí a před nedávnem nám vyložil i jeho význam v přednášce "Záření krve". Tak mnohá hádanka, před níž se právě my, lékaři, povšechně nalézáme, je tím vyřešena a přihlédneme-li blíže a pozorujeme-li bedlivě přírodu v její činnosti, nalézáme toto potvrzení vždy a všude.

A v přírodě je toho hodně, pro co nám věda i se svými nejpodrobnějšími výzkumy zůstává dlužna odpověď, mluvím-li zde ze stanoviska lékaře, zejména v léčení nemocných. Abd-ru-shinova nauka o záření dává nám neuvěřitelně prosté, zákonům přírody odpovídající řešení. Tak odhalují se nám i závoje, které halí "zázračná uzdravení".

V základě vzato je přece každé uzdravení zázrakem. I ta nejpodrobnější prohlídka, ku př. vyléčení nějakého zánětu pomocí mikroskopu nebo methodou colloidchemickou, nemůže ještě dlouho objasniti našim pěti smyslům skrytou podstatu tohoto zázračného děje a musí nás prostoupiti cit nejhlubší úcty před tím, co se zde zjevuje našemu duchu.

Podívejme se na list, na stvol, na nejjednodušší jednobuněčnou živou bytost: měňavku. Dokázal kdy lidský duch nebo věda stvořiti takovéto umělecké dílo, přesto že jsme co nejpodrobněji prozkoumali její morphologickou strukturu, její výstavbu z hlediska chemického složení, atomů, ionů, elektronů atd.?

Naším lidsky omezeným rozumem nikdy nenajdeme pro to vysvětlení. A právě tak vede se nám i s léčením nemocných. Jedině z duchovna, vše zahrnujícího, dovedeme je chápati. Jsou tu vždy nápomocny v přírodě se vyskytující síly záření, konečné účinky Božské světelné síly; které jsou v hrubohmotnosti připraveny k léčení lidských těl. 

Lékaři používají těch nejrůznějších prostředků k léčení. Můžeme však my, lékaři, s dobrým svědomím tvrdit, že jedině tyto prostředky samy o sobě způsobily uzdravení, i když nemůžeme odmítnouti podporující vliv záření? Uzdravení samotné musíme přece hledati v něčem jiném.

Většinou používáme ku pomoci vzduchu, slunce, vody, rostlin, zvířat, hornin a elektrických proudů. Toto všechno jsou substance, v nichž jsou skryty určité síly záření přírody. Abychom zmíněné síly uvolnili a touto oklikou zpřístupnili nemocnému, k tomu je třeba zvláštní přípravy. Z toho vidíme jak každé uzdravení ve svém posledním stadiu je odvislé od účinků záření těchto rozličných substancí.

Oč jednodušší, účinnější a zajisté i úspěšnější bylo by naše ošetřování, kdybychom nemusili používati těchto oklik, nýbrž kdybychom se naučili tyto Božské síly záření přijímati do sebe přímo duchovně a předávati je tak dále nemocným.

Ovšem jsou zde i nyní nemnozí omilostnění lidé, kteří mají takovou schopnost. Nepotřebují k dosažení uzdravení žádných hmotných pomocných prostředků jako jsou léky, čaje, ozařovací aparáty a podobně.

Lékařská věda dívá se na úspěšné léčení takových lidí jako na zázrak, poněvadž se zde odehrává něco, čeho nelze obsáhnout pěti smysly a přece vidíme před sebou skutečné uzdravení. Obvyklý magnetismus, jehož účinky i my, lékaři, nepopiratelně uznáváme, nemá přece s tímto druhem léčení nic společného, právě tak, jako se sugescí nebo autosugescí, jak to lékařská věda v podobných případech jednoduše vysvětluje. Zde působí síly, které nevznikly z lidských znalostí a vědomostí.

Takový omilostněný přijímá léčivé záření z přírody, z vesmíru, z vše naplňující Boží síly a předává je dále člověku, o něhož se jedná, a kde se jeho léčebné účinky rozvinou v době co nejkratší. Této nadpomyslné síle děkuje na konec všechno v přírodě za svoje bytí.

I z hlediska lékařsko-vědeckého můžeme si představiti, že síly záření, které vybudovaly veškerý organický a neorganický svět a které každá bytost na tomto světě v sobě nahromadila, jsou i zdravými lidmi přijímány a konečně předávány dále chorým za účelem léčení. Tyto síly, které se označují také jako "ódy" nebo "síly fluidní, způsobují nyní v člověku přestavbu všech vitálních dějů cestou vedoucí systémem nervovým, zejména systémem vegetativním, který je v podstatě zodpovědným za normální průběh všech životních reakcí a je zvlášť uschopněn přijmouti toto záření.

Je-li tento normální průběh přerušen, což se projevuje jako onemocnění, pak je příroda ve své snaze přivoditi opět normální stav jí přivedenými fluidními silami zcela podstatně podporována a my vidíme rychlé a zčásti také úplné vyléčení, než jaké jsme zvyklí pozorovati při používání našich dosavadních léčebných prostředků.

Ovšem je jen velmi málo lidí, kteří jsou schopni zprostředkovati tyto síly záření nemocným. To má svůj původ v duchovní pokřivenosti lidstva. Prodělali jsme éru převážně materialisticko-monistického světového názoru, v níž věda, to znamená všechno, co vytvořil rozum, triumfuje. Tak jsme ztratili přímé spojení s přírodou, s Bohem, intuicí, ono primitivní "otevření se přírodním silám." Žel k naši převelké škodě, jak to dokazují nedostatečné úspěchy v léčení a omyly, jimiž se medicina v posledních desetiletích ubírala.

Tato neschopnost lidí vzniklá rozumovým zúžením je také příčinou, proč tolik lidí znalých zdravotnictví i lékařů ve svém povolání selhalo. My, kteří. chceme lidem léčivě pomáhat, můžeme jen tehdy přinésti opravdovou pomoc chorému lidstvu, jestliže sami budeme moci přijímati tuto pomoc přímou cestou ze záření Božské síly. Za své léčebné úspěchy děkujeme účinkům této síly, která se na druhé straně může opět zplna rozvinouti jen tehdy, jestliže chorý člověk se pro ni duchovně i duševně otevře.

Z toho musíme vyvoditi poznatek, že jen ten člověk v nejopravdovějším smyslu slova může "léčiti", který pokorně přijímá v prapůvodní spojitosti s přírodou Boží síly, aby je cestou vegetativního systému nervového vedl dále k nemocnému, který se jim otevře. Pak také prožijeme zázraky ve výsledcích našeho léčení a nebudeme více odvislými od nějakého, často škodlivě účinkujícího, lékárnického preparátu.

Kristus dal nám jedinečný, zářící příklad o uzdravujících účincích těchto sil. Jemu, který byl zcela naplněn Božskou silou a láskou, bylo dáno vésti ji dále k těm nemocným, kteří se v opravdové víře, to znamená, že neměli oné rozkladné kritiky rozumu, blížili k němu s pokorně duchovně otevřeným nitrem, přijímajíce uzdravující záření. Tak splnily se na nich "zázraky" neuvěřitelně rychlého uzdravení i z té nejtěžší choroby.

Za našich dob, v době duchovního úpadku následkem hrubého zanedbání citového života, v němž temno poslední ušlechtilé schopnosti člověka snaží se zdeptati, vyskytují se, jak již zmíněno, jen nemnozí omilostnění, kteří mají ojedinělé dary čerpati tuto sílu přímo z vesmíru a předávati ji bezprostředně nemocným.

Abychom získali této schopnosti, musíme dosíci vysokého etického a duchovního stupně. Naše snaha musí směřovati k tomu, abychom se vědomě duchovně vyvíjeli až k té nejvyšší možné vnitřní dokonalosti, k překonání hmoty a otevřeli se tak v pokoře čisté síle záření.

Rozhodneme-li se využíti každého okamžiku našeho pozemského života k tomuto dobrovolnému odříkání, nikdy nekončící práci na vlastním charakteru, na jádru naší duše, duchu, pak budeme účastni na těchto silách, které se rozproudí každou buňkou našeho těla i našeho ducha a uschopní nás tak k těm nejkrásnějším výsledkům léčení.

Pohlédneme-li do dějin mediciny opravdu velkých úspěšných lékařů, jichž je oproti dlouhým tisíciletím přesto jen poskrovnu, pak postřehneme, že základní rys jejich bytosti tvořila výjimečně silná spojitost s přírodou a Bohem.

Kdo je obdařen léčivými silami z milosti Boží a kdo jich nepoužívá v pokoře a čistém, nezištném úsilí, ten nezůstane ušetřen těžkých zklamání a neúspěchů. Neboť až příliš snadno stane se takto zbloudilý kořistí Luciferových trabantů, kteří síly, jež mu byly milostí Boží svěřeny, rozbijí a jeho samotného svedou do záhuby.

V nastávajících světových událostech, kde dobro, duchovně hodnotnější, musí se odděliti od méně hodnotného, ukáže se nám se vší zřetelností, jakou moc mají tyto duchovní síly záření při léčení všech druhů nemocí a že právě u člověka čistého cítění rozvinou své nejplnější, požehnané působení.

Zejména my, kteří jsme zasvětili svůj život povolání lékařskému, měli bychom otevříti svého ducha a usilovati o nejvyšší, abychom byli uschopněni k přijetí milosti, spočívající v neomezené možnosti léčiti Božskou silou záření.

Z časopisu HLAS č.11 - 1937

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz