Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

39 - O použití a zneužívání daru léčeníDar léčení je člověku propůjčen na celý život. I když se objevil až v pozdějších letech, čekal v něm na probuzení od dob ranného mládí, od narození, jako hřivna, čekající na vnitřní zralost, která je předpokladem uvědomění si daru.

Je to vnitřní žár, který způsobuje podmínky, plné milosti, při nichž se léčivou silou obdařený může a má ujmouti svého léčícího poslání, rozvoje svého svěřeného duchovního daru.

Podmínky k ujmutí se léčícího poslání jsou vždy člověku nápadně poskytnuty. bez je­ho vlastní vůle, takže je z nich zřejmý vyšší pokyn. Když nastala taková osudová situace, pak uposlechnutí má býti samozřejmostí.

Ujímati se léčení bez zjevného nápadného pokynu není vhodné a žádoucí a vede zpra­vidla na scestí domýšlivého velikášství a sebepřecenění a k jiným nebezpečím z nezralosti.

Stav niterné pohotovosti k přijímání léčivých jemnohmotných proudů nastává většinou až v době zralejších let, po mnoha životních prožitcích a zkušenostech a při určité vnitřní vy­rovnanosti. Je to nejčastěji v době mezi 40 - 50. rokem stáří, kdy hlubší úvahy o smyslu života a jeho určení zaujaly celé nitro a životní zkušenosti jej naučily skromnosti.

Lidé však, kteří byli obdařeni darem léčení, ale ani po zjevných pokynech se léčiti ne­odvážili, zahrabávají svou hřivnu do písku rozumových zájmů a starostí. Jestliže však člověk, obdařený darem léčení, začne svou hřivnu uplatňovat předčasně, bez patřičné vnitřní průpravy a porozumění, bez duchovní zralosti, napáchá též mnoho chyb a omylů a může ve svém sle­pém fanatismu mnohé zmásti.

Je zajímavé, že jestliže bývá dar léčení projeven a upotřebováván, neztrácí se obvykle ani tehdy, když je zneužit nebo používán lehkovážně. Byl jednou poskytnut a účty z něho bu­dou požadovány po skončení celé pozemské pouti. Každému člověku totiž byla dána svobod­ná vůle, která mu nemůže býti odňata. Jak používá svých schopností, vloh a darů, je zcela věcí jeho vlastního svědomí.

Při léčení magnetismem rozhoduje mnoho okolností, vztahů a předpokladů pro úspěch léčení. Jedním z nich je duševní příbuznost zájmů a snah léčeného a léčitele. Když mají oba vroucí touhu po dobru a pravdě, je léčení neobyčejně usnadněno a může míti trvalé dobré výsledky.

V tom případě, že zájmy léčitele i pacienta jsou méně duchovní, ale přesto shodné, ani zde není úspěch v léčení odepřen. Tak to jde dále. Jsou-li léčitel i pacient oddáni špatné ideji, fanatické, nedobré, ztřeštěné, i tam může míti léčení úspěch, ale ten se ovšem rovná danaj­skému daru. Úspěch je tu škodou, neboť pacient by v nemoci nemohl způsobit tolik škod svým špatným postojem k životu jako při získání zdraví, kdy může znovu nespoutaně řádit podle svého umíněného chtění a připravovat si nový těžký osud.

Zevní úspěch léčení není tedy vždy hlavní a podstatnou věcí pro posuzování léčivosti osobním magnetismem. Větší díl užitku spočívá v tom, aby pacient pochopil, proč je na světě a proč má žíti v zákonech stvoření pro dobro světa i dobro své, k čemu jej nemoc nabádá, co mu chce říci a z něj uvolniti, aby byl při odchodu z této země vskutku zdráva silný pro život věčný, trvalý, tvořivý a radostný.

Jsme zde na zemi za získáním zkušeností a za naučením se pravé životní bdělosti. K tomu slouží i nemoc, která nás právem a včas postihuje, pomáhá nám a usnadňuje nalezení duchovního zdraví.

Všechno je nám skýtáno vyšším řízením k pochopení a využití. I všechny dary, vlohy a schopnosti, které chtějí a mají býti používány jen ve správném vzestupném smyslu. Ne­správné využití je jejich zneužití! Před tím je třeba se střežiti.

Na to, co jest správné a nesprávné, nechť je vzato měřítko vyšších zájmů než pouze osobní uspokojení těla a malicherných rozumových přání. Pak nám i účelnost a důvod nemocí vyvstane v plném jasu a nechá nahlédnouti do veliké dílny osudů, které se tkají v naprosté, přesné a nesmlouvavé zákonitosti, v níž je mocná síla prozřetelnosti.

(jít na další díl)

 

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz