Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

35 - Oděv při ošetřeníOsobní vyzařování má značnou vzdálenost od povrchu těla. Je tím větší, čím jasněji člověk vyzařuje, tedy čím je magnetičtější. Osobnímu vyzáření není na překážku oděv, neboť je to vyzáření jiné podstaty, mnohem éteričtější, kterému kratičká vzdálenost, způsobená odě­vem, není nikterak na závadu.

Osobní vyzařování má dosah několika centimetrů, místy až několika decimetrů. Tloušťka oděvu tedy při tom nehraje roli.

S propustností látek je to podobné jako u magnetu, který má též svou délku dosahu a jemuž nebrání nevodivá překážka jako je látka, papír a pod. Prostupuje je se stejnou intenzitou a přitažlivostí.

Co by zde mohlo býti na závadu při léčení by byl oděv značně špinavý. Čistý vlastní oděv je prozářen osobností svého nositele. Také nový nebo vypraný oděv je vhodný doplněk osobnosti a nejen že není na překážku, ale spíše je vítaný jako podpora k čistému soustředění léčitele u pacienta.

Lze si lehce představiti, že obnažování žen před magnetickým léčitelem není pro toto léčení vždy zcela nezávadné. Odkládá se stud, který je nejkrásnější ozdobou ženy a s ním výchvěvy čisté cudnosti, jemnosti, ušlechtilosti a mnoho jiného. Právě ty vlastnosti, které má magnetický léčitel v ženách podporovat a přímo i nepřímo působit na jejich obnovení a posí­lení, jakož i na podporu všech jiných dobrých vlastností. Vždyť nemoci vznikají právě z nedbání vývojových potřeb, z jejich porušování nedostatkem živé ohleduplnosti a bdělosti.

Sejmutím oděvu není vnitřní stav soustředění u pacienta zlepšen a také v léčiteli není podpořeno čistší a vroucnější soustředění v prosbě o příliv léčivé síly. Naopak, dotyk nahého těla může léčitele i pacientku částečně odvracet od vroucí touhy k malicherným tělesným po­citům. Duševní jemné vjemy mohou tak býti odváděny do nížin všedností a zpozemšťovány.

U stejného pohlaví léčitele s pacientem by část těchto důvodů odpadla, ale účinkům léčivé síly se tím nic nepřidá.

Obnažení je nutné při masážích těla, ať již naučených, diplomované masérky a maséři /nebo i s určitým přídavkem magnetičnosti/. Zde hlavní léčivou úlohu má prohnětení těla a je tedy tělesný dotyk blahodárný a nezávadný. Zde je však zvyklostí, až na řídké výjimky, že ženy provádějí masáže žen a muž masáže mužů.

Jinak je tomu při magnetickém ošetření, které je doplňováním záření a podporou ná­vratných i vzestupných snah. Tu jsou šaty vhodné, ba potřebou, ne-li nezbytností.

Mnohý magnetický léčitel byl opomíjením toho sveden časem na scestí, i když měl dobré léčebné výsledky. Nepozoroval, že jeho duše ztrácela na čistotě a byla odváděna od vzestupnějších výchvěvů duchovní služby, pro níž svůj léčivý dar obdržel, do sféry pocitů a tělesností.

Známé zčervenání kůže u místa nemoci je jen podružnou zajímavostí, ale žádnou po­třebou nebo nutností, pro níž by mělo býti tělo obnažováno. Pohlížíme-li na léčení osobním léčivým magnetismem z hlediska vnášení harmonie do osobního vyzařování, pak zjistíme, že oděná žena či muž je soustředěnější na čistší záchvěvy síly a tím bližší původu či jádru nemo­ci, jež povstala z předchozí duševní nebo duchovní nebdělosti.

Závěr této úvahy je, že při masážích je léčení bez oděvu nutností, při doplňování záře­ní je však předností, aby byl pacient lehce oblečen, což podporuje jeho dobré cítění i jeho lep­ší netělesné vyciťování jemnohmotného proudu síly. Usnadňuje se tím též soustředění na kosmické záření dobra a na milost všemocné milosrdné lásky.

Jako při modlitbě nelze býti nahým a při tom se dobře cítícím, úctyplným, tak i při zvroucnělých svátečních chvílích magnetického ošetření nelze pomíjeti jemné volání duše, probouzející se k míru tvořivého řádu duševní zákonitosti, která vyžaduje tělesnou diskrétnost a ochranu, aby soustředěním se na mimotělesné mohla býti v záchvěvech nitra podána po­mocná ruka blahodárnému toku oživující síly, jež pak vede k dalším stupňům pomoci zářivé­ho léčivého proudu, až nakonec k obnově zdraví.

(jít na další díl)

 

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu. Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy. Budou vykonávat jen pomocné práce (pokud přežijí očistu). Do státní správy budou přijímaní pouze lidé, to znamená ti, kteří jsou schopní čistě cítit. Dobře si tedy nyní všechny tyto mrzké farizeje sympatizující s Hnutím Grálu zapamatujte, aby se po obratu nemohli mezi nás infiltrovat. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není dostatečně čisté a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá člověkem pouze jeho schopnost cítění.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

Prodej Poselství Grálu

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky