Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

34 - Prosba o sílu k pomociOšetření léčivým magnetismem je pomocí, plynoucí z milosti Božské Lásky. Čím těžší je nemoc, tím větší je díl milosti, která léčení provází. Prosba léčitelova i pacientova před léčením a při něm má být vroucnější a duše otevřenější k uvědomění si jí a k jejímu prožití ce­lou duší, žhavostí srdce. Pak zdárněji probíhá léčící proces.

Proto je vhodné, aby v době léčení byl pacient soustředěn na probíhající léčení a to nejen pozemskou pozorností, ale niterným zaujetím a hloubkou předsevzetí. To náleží k léčení tak nezbytně jako voda k vaření potravy. Dobré a celé zaujetí pacientovo je vodou a léčivá síla ohněm, v němž se vaří nitro ke stravitelnosti vyšších pravd a k užitečnosti v životním poslání. V takovém očistném vření se odehrává léčivý proces urychleně a bezpečně vede k dobrému cíli.

Při vroucím procesu celého niterného účastenství se všechny škodliviny zneškodní v žáru mocných prožívání. Že škodlivin je mnoho, ba nekonečné množství, jsou stálým ne­bezpečím životního poslání. Je to výchovný úděl člověka pro získání stále většího a živějšího vědomí až ke vpravení se do zákonitosti. Jím teprve člověk dosahuje svého opravdového po­kroku a plnosti lidského prožívání a stává se':lejen tělesně, ale zejména duševně a duchovně zdravým a silným jedincem, který ví, proč je ve stvoření a kam směřuje jeho veliká duchovní vývojová pouť. Do jasu světla, které mu pak je vším. V něm je zaslíbený věčný domova v něm je ono krásné duchovní prostředí, ve kterém se jedině cítíme doma. Obeznamujíce se s jeho potřebami a jasem, spoluprožíváme léčení magnetickou silou mnohem intenzivněji, neboť i ono má výsledný úkol včleniti nás do zákonité souhry velikého stvoření.

Vroucně prožité léčení je nejen úlevné pro tělesnou nemoc, ale je pobídkou vnitřního růstu a zrání. Až bude více vhodného léčivého prostředí k umožnění pomoci, pak budou i vý­sledky požehnanější a spokojenost pacientů úplná. Splnění, jakož i nesplnění tělesného uzdra­vení pak má svůj hlubší smysl a účel. V každém případě bude vděčnost zúčastněných stoupati vzhůru jako dík.

Nejvhodnější pro léčivou pomoc je jak pacientova důvěra v léčivou sílu, tak i vůbec živé zaujetí pro dobro a krásno, pro pravdu a spravedlnost. V tom není smlouvání ani úlev, ani plnomocných odpustků. Zde si musí každý vyřizovati svůj účet se železnými zákony nejvyšší­ho ředitele světů, který mu poskytl všechno pro zdravý vývoj. Člověk sám zhřešil, sám pyká a sám musí své nitro rozehřáti pro pomoc, která je pohotová mu ulehčiti břímě života v míře možnosti a potřeby.

Sám pacient bývá často brzdou zjevného zásahu léčivé síly. Síla je tu, on však je velmi vzdálen od toho, co činí sílu zázračně působivou a účinnou, od poznání veliké dobrotivosti lásky, která naplňuje všeho mír a řídí jej, i tento malý lidský svět.

Cesta k tomu jest stále otevřená a neobyčejně příznivá. Je to cesta střízlivých poznání skutečna, která k nám promlouvá velebnou řečí pochopení a poznání. Jen naše vlastní námaha musí být značná, neboť má odpovídat dosahu milosti a přízni budoucího osudu. Bezprostřední zásah léčivé síly je pak jen vykonavatelem léčivé milosti a průvodcem nových dob duševního rozvoje a zrání.

Náležitostí zrání je tolik, že jeden život je příliš krátký pro jejich prožití. Prožití může býti v jednom životě požehnaný počet a jejich výsledky zjevné. Radujme se proto z každého z nich a vytěžme z něj patřičný vnitřní zisk, abychom stáli pevní vůči všem zásahům tohoto i onoho světa, v rovnováze duchovní jistoty, že světlo je a zůstane jedinou mocí a dárcem ži­vota a jeho radostmi a zaslíbeními.

(jít na další díl)

 

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz